Så blir bän­kar­na i de nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

En stram de­sign i ce­ment­mo­sa­ik. Så be­skrivs bän­kar­na till de nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na som nu har ta­gits fram. Så här ska de se ut.

Ar­ki­tekt­fir­man White har skis­sat på hur bän­kar­na, som ska pry­da de nya sta­tio­ner­na när tun­nel­ba­ne­ut­bygg­na­den är fär­dig, ska se ut. Nu pre­sen­te­ras re­sul­ta­tet. – Bän­ken kom­mer att ha en stram de­sign, tan­ken är att möble­ring­en av platt­for­mar­na ska va­ra sam­man­hål­len och att kons­ten är det som ska fram­trä­da på sta­tio­nen, sä­ger Sara Vin­ter­hav, an­sva­rig för fack­om­rå­de ar­ki­tek­tur på nya tun­nel­ba­nan, i ett press­med­de­lan­de från SLL:S För­valt­ning för ut­byggd tun­nel­ba­na.

”Lätt att by­ta ut” Bän­ken ska till­ver­kas i ce­ment­mo­sa­ik, ett ma­te­ri­al som med sin kom­po­si­tion av ce­ment och mo­sa­ik, går att få i oli­ka fär­ger.

Bän­ken kom­mer ock­så att fin­nas som vägg­hängd, hög­re stå­bänk och som helt fri­ståen­de.

Den kom­mer ock­så ut­rus­tas med arm­stöd.

– Man kan sä­ga att det är en eko­no­misk va­ri­ant av sten. Skul­le nå­got gå sön­der är det lätt att gö­ra om och by­ta ut. Det är ju ett väl­digt van­ligt och be­prö­vat ma­te­ri­al i of­fent­li­ga ut­rym­men, sä­ger Sara Vin­ter­hav.

Sta­tio­nen i Barkar­by kom­mer dock att un­dan­tas från bän­ken då sto­ra sten­skulp­tu­rer i stäl­let ska fun­ge­ra som sit­ty­ta. att

FOTO: SLL/WHITE AR­KI­TEK­TER

MÖNSTRAT. Bän­kar­na ska pla­ce­ras på per­rong­er­na till de nya sta­tio­ner­na i tun­nel­ba­ne­nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.