”Lo­kal­jour­na­li­stik är ex­tremt vik­tig – sär­skilt i des­sa ti­der”

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Gustav Hjal­mar­son, ny vd för Stock­holmdi­rekt och Di­rekt­press In­nerstad­s­och Sö­derorts­tid­ning­ar.

Du bör­jar nu i de­cem­ber. Hur känns det?

– Jag tyc­ker det är fan­tas­tiskt kul. Det är ett fö­re­tag med fan­tas­tis­ka pro­duk­ter, bå­de i print och di­gi­talt, som be­ty­der oer­hört myc­ket för väl­digt många män­ni­skor. Jag har va­rit i bran­schen länge och äls­kar tid­ning­ar, sär­skilt lo­kal­jour­na­li­stik. Så jag hop­pas få va­ra med och ut­veck­la de här pro- duk­ter­na och he­la fö­re­ta­get yt­ter­li­ga­re.

Du har ar­be­tat med lo­ka­la me­di­er i 20 år. Hur ser du på lo­kal­jour­na­li­sti­kens roll i sam­häl­let?

– Lo­kal­jour­na­li­sti­ken be­ty­der ex­tremt myc­ket, det har den all­tid gjort. Men spe­ci­ellt i de här ti­der­na, när in­for­ma­tions­flö­det är så stort som det är, fyl­ler den en ex­tra vik­tig funk­tion. Vi är otro­ligt vik­ti­ga för de­mo­kra­tin och i för­läng­ning­en även för sam­häl­let.

Hur tror du att in­tres­set och be­ho­vet för lo­kal­jour­na­li­stik kom­mer att se ut fram­ö­ver?

– Det kom­mer att öka, de­fi­ni­tivt. Vart man än bor har man en re­la­tion till sitt om­rå­de. Och där fyl­ler vi ett be­hov som ba­ra kom­mer att växa.

Vad ser du för ut­ma­ning­ar fram­ö­ver?

– Jag vill va­ra med och bi­dra till att gö­ra vå­ra pro­duk­ter än­nu mer re­le­van­ta och vik­ti­ga för lä­sar­na och mark­na­den. Så ut­ma­ning­en tror jag hand­lar om att gö­ra det jour­na­lis­tis­ka in­ne­hål­let än­nu bätt­re och än­nu mer lo­kalt. Och att ock­så ska­pa ett än­nu bätt­re an­non­sin­ne­håll.

Till sist, hur ska du fi­ra ju­len?

– Vi fi­rar hem­ma med släkt, nä­ra och kä­ra.

NY PÅ JOB­BET. Gustav Hjal­mar­son är ny vd för oss på re­dak­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.