Så får du gra­nen att hål­la länge JULGRANSPERFEKTION. Ex­per­ten An­na Ben­son ger si­na fem bäs­ta tips för sä­song­ens in­ne­träd QQ Gran­för­sälj­ning­en är i full gång i Stock­holm. Men för att få din ny­in­köp­ta jul­gran att be­hål­la bar­ren mer än någ­ra da­gar finns det

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hemma -

Det förs­ta man ab­so­lut ska tän­ka på är att väl­ja en färsk gran. Och det ab­so­lut bäs­ta man kan gö­ra är att hug­ga den själv. Men om det in­te finns möj­lig­het till det får man frå­ga gran­för­säl­ja­ren är den är hug­gen. Så sent som möj­ligt i no­vem­ber är bra. Många dans­ka jul­gra­nar säljs i Sverige och de huggs of­tast re­dan i ok­to­ber för att le­ve­ran­ser­na ska hin­nas med. Är den så gam­mal spe­lar det ing­en roll vad du gör.

Låt gra­nen mel­lan­lan­da in­nan den tas in i vär­men. Det görs bäst i ett spann med vat­ten av nå­got slag me­dan den står i ett ga­rage el­ler i ett trapp­hus där det är halv­varmt. Ju mer norrut du kom­mer, desto vik­ti­ga­re är det att lå­ta den mel­lan­lan­da. Vi bru­kar re­kom­men­de­ra ett dygn så man in­te tar in den till 22 plus­gra­der från -10.

Här gäl­ler sam­ma prin­cip som när man snit­tar om snitt­blom­mor­na. Man gör helt en­kelt ett färskt snitt och öpp­nar upp ka­na­ler­na. Snittet ska gö­ras rakt.

An­led­ning­en till att en del gran­för­säl­ja­re spet­sar fo­ten är att de fles­ta har fel jul­grans­fot. Men ris­ken är då att gra­nen in­te får i sig till­räck­ligt med vat­ten i bör­jan, då den su­ger upp mest vat­ten ge­nom bar­ken. Ett färskt, rakt snitt med en rak snit­ty­ta är där­för ide­a­liskt. En per­fekt jul­grans­fot ska ock­så va­ra rak, in­te kon­for­mad. När jul­gra­nen ef­ter ett dygns mel­lan­land­ning väl har kom­mit in i vär­men är den su­per­törs­tig. En kungs­gran kan dric­ka upp till fem li­ter un­der det förs­ta dyg­net. Och mis­sar man att vatt­na är det kört.

Man ska där­för ab­so­lut in­te re­sa bort de förs­ta dyg­nen. Gra­nen be­hö­ver vat­ten och åter vat­ten – utan soc­ker, mag­ne­cyl el- ler whis­key. Gra­nar i sko­gen väx­er all­de­les ut­märkt utan så­dant. Ställ in­te gra­nen nä­ra en vär­me­käl­la som ele­ment el­ler eld­stä­der. Golv­vär­me är ock­så en allt stör­re bov i dag. Det man kan gö­ra då är att iso­le­ra med en jul­grans­mat­ta el­ler byg­ga upp jul­grans­fo­ten nå­got så den kom­mer upp från gol­vet. Man kan iso­le­ra mot vär­me pre­cis som man kan mot ky­la. cla­rence.fren­[email protected] di­rekt­press.se Ef­ter någ­ra må­na­ders upp­gång var­vat med stiltje vi­sar bostads­pri­ser­na åter­i­gen en ne­ga­tiv ten­dens. En­ligt Svensk Mäklar­sta­tis­tiks se­nas­te för­sälj­nings­siff­ror sjönk bo­stads­rätts­pri­ser­na med -1 pro­cent i Stock­holms län i no­vem­ber. Års­tak­ten i lä­net är nu -2 pro­cent.

Även vil­la­mark­na­den gick bak­åt i no­vem­ber med en pris­ned­gång på -1 pro­cent. Där är års­tak­ten nu -5 pro­cent. Me­del­pri­set för en vil­la i Stock­holms län lig­ger nu på 5 588 000 kro­nor.

– Un­der förs­ta halv­å­ret i år såg vi en av­vak­tan­de bo­stads­mark­nad med re­la­tivt stil­lastå­en­de pri­ser. Ef­ter som­ma­ren kun­de vi se om­rå­den där pri­ser­na vän­de upp­åt. Det mönst­ret ser nu ut att ha bru­tits och av­slut­ning­en av året har in­letts med nedåt­gå­en­de pri­ser, sä­ger Per-ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik.

TRÄDITION. Att hit­ta rätt gran kan va­ra vik­tigt – och har man väl gjort det vo­re det ju synd om den knappt or­kar hål­la ut till an­nan­dan.

FOTO: JO­HAN LYGRELL

RÄTTA SNITTET. Skär ett rakt snitt vid jul­grans­fo­ten.

Vatt­na förs­ta dyg­nen. ONT I ROTEN? Nej, var­ken mag­ne­cyl, soc­ker el­ler whis­key får din gran att le­va läng­re. Allt hand­lar om att vatt­na den på rätt sätt. Cla­rence Fren­ker EXPERT. An­na Ben­son är för­fat­ta­re, jour­na­list och ent­re­pre­nör som även dri­ver fö­re­ta­get Små­lands­gran.se. Hon har ti­di­ga­re skri­vit ”Gran­bo­ken”.

FOTO: MAG­NUS RAGNVID

FOTO: MOSTPHOTOS

-2 PRO­CENT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.