Ar­ki­tek­ter ska tän­ka på stock­hol­mar­nas bäs­ta

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

en trygg plats där de har allt som be­hövs för att åter­häm­ta sig, till­bringa tid med sin fa­milj el­ler vän­ner, en plats där man kan byg­ga en ge­men­skap och se sin egen fram­tid i.

Men ty­värr ser man ibland ar­ki­tek­ter med höga am­bi­tio­ner som helst ri­tar land­mär­ken, där det in­te öns­kas el­ler be­hövs. Där det sna­ra­re är ar­ki­tek­tens eg­na be­hov av att för­verk­li­gas som ta­lar. Det blir of­ta bå­de eko­no­miskt och tidskrä­van­de för samt­li­ga in­blan­da­de i en så­dan pro­cess.

In­te säl­lan ser man di­gi­ta­la vi­sions­bil­der i ti­di­ga ske­den där för­ank­ring­en med verk­lig­he­ten är gans­ka svag och där man på för­hand kan se att hu­sets ytt­re kom­mer att för­änd­ras un­der pro­jek­te­ring­en då det från bör­jan sak­nas vis­sa funk­tio­ner och plan­lös­ning­ar som till slut fal­ler på plats och på­ver­kar bå­de vo­ly­mer och ge­stalt­ning i öv­rigt.

Bygg­na­den som se­dan ses över av kon­struk­tö­rer får dess­utom helt and­ra ty­per av di­men­sio­ner som för­änd­rar pro­por­tio­ner i jäm­fö­rel­se med vi­sions­bil­den, och när to­ta­la ent­re­pre­nö­ren er­sät­ter fa­sad­ma­te­ri­al till lik­vär­digt, vad som finns då kvar av vi­sio­nen? Plan­pro­ces­ser tar sin gång då den om­fat­tar fle­ra steg där de all­män­na och en­skil­da in­tres­se­na kan vägas mot varand­ra.

Och även om en fas­tig­hets­ä­ga­re el­ler ex­plo­a­tör har tyd­li­ga mål­bil­der är det gans­ka tro­ligt att den till sy­nes fan­tas­tis­ka idén som tas fram kom­mer att ge­nom­gå en fas av me­ta­mor­fo­ser.

En ar­ki­tekt bör un­der de ske­de­na va­ra ly­hörd och för­be­redd att se över de änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar­na. Och där­med kan vi ock­så vän­da på frågan: vad bor­de ar­ki­tek­ter änd­ra för att de­ras idéer får stör­re ge­hör? Gi­vet­vis bör man tän­ka kring vil­ka för­ut­sätt­ning­ar om ges för ett kom­man­de pro­jekt. Så att man får stör­re chans till en po­si­tiv be­döm­ning av ut­form­ning­en som hel­het. Det finns dock bå­de enk­la och spek­ta­ku­lä­ra ex­em­pel på bo­stä­der i Stock­holm. Så hop­pet är in­te ute. Många bra stor­stads­ex­em­pel till det­ta finns bland an­nat i Ham­mar­by Sjöstad som blir klart ut­byggd till 2020. Bland nya bo­stä­der i Stock­holm finns även för­sök att byg­ga nå­got vi­sio­närt där en stark och livs­kraf­tig idé för­e­nas med spän­nan­de och in­no­va­ti­va lös­ning­ar. Som ex­em­pel är ”79 & Park” vid Gär­det, ri­tat av den pris­be­lön­ta dans­ka ar­ki­tekt­by­rån BIG (se bild). Men lyx kos­tar. Så slut­li­gen, bör det va­ra ar­ki­tek­tens upp­gift att tjä­na all­män­nyt­tan och in­te tvärtom. ar­ki­tekt SAR Arkval AB

24 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.