Dags för lus­se­ka…

nej – quiz­ze­kat­ter!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 -

1 EN TIDSEPOK En katt står vid por­ten mot en gård på Järn­torgs­ga­tan i Gam­la stan. När är bil­den ta­gen? 1. Mel­lan 1810 och 1830. X. Mel­lan 1885 och 1918. 2. Mel­lan 1980 och 2000.

2 BILKATT En katt vi­lar på en hö­bal på Land­ströms hyr­verk år 1959. Vad var det för typ av verk­sam­het? 1. Ett stall för häs­tar som skul­le till slakt. X. Då­ti­dens mot­sva­rig­het till hyr­bils- och tax­i­fir­ma. 2. Då­ti­dens mot­sva­rig­het till för­råds­ut­hy­ra­re.

3 JULKATT Mäs­ter­kat­ten gör sitt år­li­ga be­sök på butiken Sing­ers på Hamn­ga­tan år 1943. Vad gör en julkatt? 1. Den ja­gar bort on­da tom­tar in­för ju­len. X. Den är en fö­re­gång­a­re till jul­tom­ten, lo­kalt i Stock­holm. 2. Barn kan ge jul­kat­ten av­ställ­da lek­sa­ker som den med hjälp av tom­ten se­dan ger vi­da­re till fat­ti­ga barn.

4 BORDSKATT Hjör­dis Hjal­mars­dot­ter Hjort, form­gi­va­re, vid ar­bets­bor­det i sitt hem 1952. Vad ser vi till väns­ter på bor­det? 1. En garn­vin­da. X. En sex­tant. 2. Ett ok.

5 AFFISCHKATT I dag an­vänds en så­dan här som tren­dig in­red­nings­de­talj men vad var ur­sprungs­syf­tet? 1. De­signkar­tong för ex­klu­si­va frakt­per­sed­lar. X. Var­nings­skylt för katt­pest. Satt of­ta i an­slut­ning till tåg­sta­tio­ner. 2. Skol­plansch för ut­bild­nings­syf­te.

6 PORTALKATT Den här kat­ten sit­ter ovan­för en port på Tor­björn Kloc­ka­res ga­ta. I vil­ket om­rå­de i Va­sas­tan lig­ger den? 1. Bir­kas­tan. X. Rö­da ber­gen. 2. Si­bi­ri­en.

7 TRAPPKATT Vägg­mål­ning från 1400-ta­let som fö­re­stäl­ler Al­ber­tus Pictors sko­la. Un­der trap­pan lig­ger en katt. Var finns mål­ning­en? 1. Cen­tral­sta­tio­nen. X. Central­post­hu­set. 2. Brom­ma kyrka.

8 KATTUTSTÄLLNING Kattutställning på Bir­ger Jarls­ga­tan år 1953. I vil­ken pa­rant lo­kal hölls täv­ling­en? 1. Öst­ra sta­tion. X. Ös­ter­mans mar­mor­hal­lar. 2. Riche.

9 KATTBIO Bi­o­gra­fen Svar­ta Kat­ten på Vattu­ga­tan 5 år 1965. Vad vi­sa­des här? 1. Sex­fil­mer. X. Do­ku­men­tär­fil­mer. 2. Mu­si­ka­ler.

10 KATTKVARTER Ut­sikt mot norr från Bastu­ga­tan på Sö­der­malm år 1944. Vad he­ter kvar­tet? 1. Kat­tö­rat. X. Lil­la Kat­ten. 2. Kat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.