Tre häk­tas miss­tänk­ta för döds­skjut­ning i Fars­ta C

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Den 21 sep­tem­ber i år hit­ta­des en 25-årig man skott­ska­dad på Lars­bo­da­vä­gen, nä­ra Fars­ta cent­rum. Man­nen som se­dan ti­di­ga­re var väl­känd av po­li­sen av­led på sjuk­hu­set.

Den 13 no­vem­ber greps en man odra­ma­tiskt för mor­det, och se­dan dess har yt­ter­li­ga­re två miss­tänk­ta ploc­kats in. Åkla­ga­ren har be­gärt samt­li­ga häk­ta­de vil­ket dom­sto­len nu har be­slu­tat sä­ga ja till ef­tersom de al­la är på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för mord. Nu har åkla­ga­ren till näs­ta vec­ka på sig att an­ting­en be- gä­ra åtals­för­läng­ning, el­ler åta­la di­rekt.

An­led­ning­en till att dom­sto­len gått med på att hål­la de tre miss­tänk­ta häk­ta­de i vän­tan på åtal är för att om de släpps på fri fot är det stor risk att de flyr, un­dan­rö­jer be­vis, för­svå­rar ut­red­ning­en och fort­sät­ter med kri­mi­nell ak­ti­vi­tet.

Män­nen är mel­lan 21 och 33 år gam­la, och bo­sat­ta i Sö­derort. Två av dem är in­te svens­ka med­bor­ga­re. Samt­li­ga för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.