Fars­ta stads­dels­nämnd sam­man­trä­der den 18 de­cem­ber

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Väl­kom­men till Öp­pet fo­rum och stads­dels­nämn­dens sam­man­trä­de ti­os­dag den 18 de­cem­ber, kloc­kan 18.45.

Plats: Kon­fe­rens­cent­ret i ga­tupla­net på Stor­fors­plan 36, Fars­ta cent­rum.

Öp­pet fo­rum kl 18.45-19.00

Här kan du Farsta­bo stäl­la frå­gor och dis­ku­te­ra så­dant som nämn­den an­sva­rar för: för­sko­la och fri­tid, park­sköt­sel, äldre­omsorg, so­ci­al­tjänst och stöd och ser­vice till per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner.

Du som har läm­nat in med­bor­gar­för­slag har möj­lig­het att pre­sen­te­ra ditt för­slag när­ma­re. När för­valt­ning­en har skri­vit ett för­slag till svar kan du även be­rät­ta vad du tyc­ker om det, in­nan nämn­den fat­tar sitt be­slut.

Nämn­dens sam­man­trä­de in­leds ti­di­gast kl 19.00

Hand­ling­ar finns på bib­li­o­te­ken i Fars­ta, Gub­bäng­en och Skön­dal, i för­valt­ning­ens re­cep­tion och på in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-fars­ta

Nämnd­sam­man­trä­den 2019 31 ja­nu­a­ri, 7 mars, 11 april, 23 maj, 19 ju­ni, 29 au­gusti, 26 sep­tem­ber, 24 ok­to­ber, 19 no­vem­ber, 19 de­cem­ber

Be­söks­a­dress: Stor­fors­plan 36 Post­a­dress: Box 113, 123 22 Fars­ta Te­le­fon: 08-508 18 000 E-post: fars­[email protected]­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.