12 års fäng­el­se för gäng­mord i Öst­ber­ga

Tidningen Farsta / Sköndal - - SÖDERORT -

XEN ren av­rätt­ning präg­lad av to­tal rå­het och hän­syns­lös­het. Så be­skri­ver Sö­der­törns tings­rätt mor­det på den 20-åri­ge man­nen i au­gusti 2017. Det sked­de i ett ga­rage i Öst­ber­ga, och off­ret höll på att par­ke­ra sin bil när gär­nings­man­nen av­los­sa­de 21 skott med vad po­li­sen sä­ger mås­te ha va­rit ett Ka­lasj­ni­kov-au­to­mat­va­pen.

Off­ret av­led på plat­sen. Tre per­so­ner, där en var ett el­va­å­rigt barn, som pre­cis kli­vit ur bi­len kla­ra­de sig. Ba­ra en av pas­sa­ge­rar­na fick en mind­re skott­ska­da.

Nu i vec­kan har en 35-årig man dömts mot sitt ne­kan­de för med­hjälp till mord, samt tre styc­ken med­hjälp till för­sök till mord, på de tre pas­sa­ge­rar­na. Straf­fet blev 12 år, rap­por­te­ra­de DN i vec­kan.

Rät­ten slår fast att det är fullt möj­ligt att det var 35-åring­en som höll i vap­net, men an­ser att be­vi­sen ba­ra räc­ker för att fäl­la ho­nom för med­hjälp. Det­ta ef­tersom det in­te helt kan ute­slu­tas att nå­gon an­nan per­son ut­för­de själ­va skjut­ning­en.

DN rap­por­te­rar att mor­det en­ligt po­lis och åkla­ga­re är en del i ett lång­va­rigt krig mel­lan två oli­ka kri­mi­nel­la gäng i Öst­ber­ga och Bredäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.