Här hjäl­per hund­patrul­len po­li­sen

Tidningen Farsta / Sköndal - - SÖDERORT -

Hun­dar och hundä­ga­re i Bagar­mos­sen får age­ra ögon, öron och nos när polisens re­sur­ser in­te räc­ker till.

Tid­ning­en Fars­ta/skön­dal fick va­ra med när det var dags för patrul­le­ring och upp­följ­ning i pro­jekt-nos. Hundä­ga­re och hun­dar möt­tes i vin­ter­mörk­ret för en ge­men­sam patrul­le­ring kring Bagar­mos­sens sko­la.

Pro­jekt-nos i Sö­derort bör­ja­de re­dan un­der hös­ten när Glo­ben­po­li­sen höll en in­tro­duk­tions­kurs för 40 hundä­ga­re. Må­let var att få hundä­ga­re mer upp­märk­sam­ma på brott och bus i om­rå­det i sam­band med si­na hund­pro­me­na­der.

Un­der tis­dags­kväl­len sam­la­des ett ti­o­tal hundä­ga­re på skol­går­den för en ge­men­sam pro­me­nad i mörk­ret. Näs­tan al­la hun­dar ha­de på sig si­na väs­tar med re­flex och log­ga med tex­ten ”Nos och spa­nings­pa­trul­len”.

Brå­te och öl På plats var även Tom­my Jo­nas­son och Mag­nus Bus­kas från Si­sab – som ock­så är en­ga­ge­ra­de i pro­jek­tet. Och un­der patrul­le­ring­en gav de kon­kre­ta tips på vad hundä­gar­na bör upp­märk­sam­ma un­der si­na pro­me­na­der.

Hun­dar­na fick stan­na upp och no­sa på brå­te – kanske är det här nå­got som kan bör­ja brin­na? Hundä­gar­na fick tit­ta upp och tän­ka – ska mop­pen stå där helt mal­pla­ce­rad – är det läsk el­ler öl ung­ar­na dric­ker?

Två till som var med un­der kväl­len var Ca­ri­na Lin­dqvist och den bel­gis­ka vall­hun­den Zi­ta från Kärr­torp. Ca­ri­na har tre hun­dar men tänk­te att det skul­le bli li­te väl liv­ligt om hon tog med al­la på kväl­lens pro­me­nad.

Ny re­flex­väst Hunden Zi­ta fick sin re­fl­ex­pryd­da väst för två vec­kor se­dan på pos­ten och se­dan dess har eki­pa­get mött folk på stan som va­rit ny­fik­na och po­si­tivt in­ställ­da till patrul­le­ring­en.

– Än­nu har vi in­te stött på nå­got miss­tänk­samt, sä­ger Ca­ri­na Lin­dqvist som ock­så po­äng­te­rar att hon nu har bätt­re koll på vad hon ska ob­ser­ve­ra när hon miss­tän­ker brott un­der si­na hund­pro­me­na­der.

Hundä­ga­ren Ma­ri­an­ne Wi­man är ock­så en­ga­ge­rad i pro­jek­tet och har även ett pro­me­nad­gäng ut­an­för kur­sen som hon bru­kar sam­man­strå­la med un­der da­gar­na – dock in­te se­na­re än 20 då hon är li­te kvälls­trött. Men hon be­rät­tar att ryk­tet om Nos-patrul­len spri­der sig och det blir fler och fler.

– Det är bra att man gör sig sedd när man är ute och går med ögon och nos, sä­ger Ma­ri­an­ne Wi­man. 073-600 69 03 el­in.jons­[email protected]­rekt­press.se

FOTO: EL­IN JONS­SON

NOSAR RUNT. Den bel­gis­ka vall­hun­den Zi­ta och Ca­ri­na Lin­dqvist.

FOTO: PRIVAT

PÅ GÅNG. Byg­get av hal­len pågår för fullt. fhöj- och sänk­ba­ra hopp­gro­par och madras­ser. flösskum-gro­par. ff­ri­ståen­de­golv. ftum­bling­golv. fned­sänk­ta tram­po­li­ner och tracks. fbarr. fby­gel­häst. fring­ar.

El­in Jons­son VÄLBESÖKT. Många dök upp när Nos och Spa­nings­pa­trul­len pro­me­ne­ra­de till­sam­mans i vec­kan.

UPP­MÄRK­SAM. Tol­les äga­re är in­te lätt­skrämd, men han har bli­vit mer upp­märk­sam på att kol­la in skam­fi­la­de bi­lar runt om i Bro­torp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.