Lågt fly­gan­de plan ska upp­täc­ka läc­kor

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA / SKÖNDAL -

I da­gar­na har ett li­tet pro­pel­ler­plan då­nat över Stock­holm på låg höjd på nät­ter­na. Vis­sa tror att det hand­lar om spi­o­nage, and­ra blir ar­ga då natt­söm­nen störs be­tänk­ligt.

– Jag har hört al­la möj­li­ga ty­per av spe­ku­la­tio­ner och för­står att folk und­rar när de hör ett li­tet flyg­plan som fly­ger fram och till­ba­ka över de­ras hus mitt i nat­ten, sä­ger Pa­trik Stens­bo, pro­jekt­le­da­re på Termisk systemteknik som ge­nom­för flyg­ning­ar­na på upp­drag av ener­gi­bo­la­get Stock­holm Ex­er­gi.

San­ning­en är att det är ett flyg­plan av mo­del­len Pi­per PA-34 som un­der fem, sex nät­ter fly­ger på låg höjd i ett rut­nät över Stock­holm. Flyg­ning­ar­na ge­nom­förs för att upp­täc­ka läc­kor i Stock­holms fjärr­vär­me­nät. Flyg­pla­net är ut­rus­tat med vär­me­ka­me­ra som kan upp­täc­ka läc­kage i vär­me­sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.