Väl­kom­men upp­rust­ning

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Ban­kens lo­kal i Skön­dals cent­rum har stått tom se­dan sep­tem­ber, när de flyt­ta­de där­i­från. Men än­nu är det in­te klart vem som flyt­tar in. Tid­ning­en be­rät­ta­de för­ra vec­kan att Han­dels­ban­ken har valt att stänga sitt kon­tor i Skön­dals cent­rum. Nu le­tar Ste­na Fas­tig­he­ter, som äger cent­ru­met, ef­ter en ny hy­res­gäst och de­ras öns­ke­mål är nå­gon som kan er­bju­da nå­gon form av ser­vice.

– Det vo­re kul med nå­got som kan till­fö­ra liv i cent­ru­met, en publik verk­sam­het som Skön­dals­bor­na ef­ter­frå­gar. Vi vill ju helst ha ett va­ri­e­rat ut­bud i cent­rum, sä­ger Mikael Svens­ke, kom­mu­ni­ka­tör på Ste­na Fas­tig­he­ter.

VISS­TE DU ATT…

FOTO: AN­NA LEDIN WIRÉN

■■ TILLSNICKRAT. Tra­fik­kon­to­ret har snick­rat upp den här nya, fi­na por­ta­len vid par­ke­ring­en till Fla­tens na­tur­re­ser­vat. Den in­går som en del i en stör­re upp­rust­ning av par­ke­ring­en. Skyl­ten sat­tes upp 27 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.