Lä­ra­re får skäll ef­ter brand­tal

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Gör upp­ror mot ned­skär­ning­ar­na! Det upp­ma­na­de en te­a­ter­lära­re på Kul­tur­sko­lan barn och för­äld­rar i sam­band med en fö­re­ställ­ning. För po­li­tiskt, en­ligt che­fen som de­la­de ut en re­pri­mand. ”Jag kom­mer att gö­ra det igen”, sä­ger lä­ra­ren.

Mic­ke Jons­son har va­rit te­a­ter­lära­re i den kom­mu­na­la Kul­tur­sko­lan i 23 år med Fars­ta, Hög­da­len och Årsta som om­rå­den. Och det var un­der en elev­fö­re­ställ­ning i Fars­ta i tis­dags för­ra vec­kan som han ma­na­de till re­volt mot det stun­dan­de grön­blåa bud­getå­ret, då kul­tur­för­valt­ning­en ska spa­ra 45 mil­jo­ner kro­nor. Bland an­nat på till­fäl­ligt an­ställ­da as­si­sten­ter.

”Gör upp­ror!” Ton­å­ring­ar­na har job­bat med te­a­ter­fö­re­ställ­ning­en i ett och ett halv år. Ef­ter ap­plå­der­na från för­äld­rar och sys­kon, un­der tack­ta­let, tog Mic­ke Jons­son till or­da från sce­nen. Han bru­kar all­tid näm­na as­si­sten­ter­na, som är en stor del av pro­duk­tio­nen. Nu pra­ta­de han om hur vik­tigt det är att de finns:

– Jag sa ”i des­sa bist­ra ti­der finns det de som tyc­ker att de här as­si­sten­ter­na in­te ska få fin­nas. Om ni lä­ser om ned­skär­ning­ar i tid­ning­en, gör upp­ror! Det är ni för­äld­rar och ele­ver som har mak­ten”, be­rät­tar Mic­ke Jons­son.

”Skäll­de jät­tesnällt” Två da­gar se­na­re fick han ett sam­tal från sin närms­ta chef, som ska ha sagt ”jag har fått or­der att ge dig en re­pri­mand”.

– Hon är en jät­te­bra chef och skäll­de jät­tesnällt. Men hon sa att jag in­te får sä­ga så, att jag in­te får ut­tryc­ka så­da­na åsik­ter från sce­nen, sä­ger Jons­son.

Han sä­ger att han sva­ra­de sin chef att han tar sig rät­ten att sä­ga så då han tyc­ker att för­äld­rar­na har rätt att få ve­ta vad som är på gång.

– Hon sa att hon för­stod men vid­höll att jag in­te får sä­ga så. Men jag kom­mer att gö­ra det igen, ba­ra mer fi­nur­ligt. Jag och mi­na 225 ele­ver kom­mer sä­kert in­te att drab­bas av ned­skär­ning­ar­na, men and­ra kom­mer att gö­ra det då kva­li­te­ten blir säm­re. Jag ser det här som en all­var­lig ned­mon­te­ring och tän­ker in­te va­ra tyst.

(C) för­ne­kar all in­bland­ning En­ligt Mic­ke Jons­son ska or­dern om att ge ho­nom en re­pri­mand yt­terst ha kom­mit från kul­tur­bor­gar­rå­det Jonas Nad­de­bo (C), men det för­ne­kas ka­te­go­riskt av Cen­ter­par­ti­ets pressek­re­te­ra­re i Stads­hu­set Ven­de­la Rund­berg.

Mat­hil­da Pi­ehl, pressek­re­te­ra­re på kul­tur­för­valt­ning­en, för­kla­rar det in­träf­fa­de så här:

– Det stäm­mer att vi har ini­ti­e­rat ett sam­tal med per­so­na­len kring att det är olämp­ligt att dri­va po­li­tik i rol­len som an­ställd, det­ta på ini­ti­a­tiv av kul­tur­sko­lans chef Je­le­na Velj­ko­vic, ef­ter att frågan nått hen­ne ryk­tes­vä­gen. Från för­valt­ning­ens si­da de­men­te­rar vi upp­gif­ter­na att det­ta va­rit på upp­drag från Jonas Nad­de­bo, el­ler nå­gon an­nan in­om po­li­ti­ken, sä­ger hon. 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

FOTO: SVEN-ERIK GRANHOLM

flä­rar­nas fack­för­bund UTSKÄLLD. Te­a­ter­lära­ren Mic­ke Jons­son vil­le gö­ra för­äld­rar upp­märk­sam på ned­skär­ning­ar. Det fick han in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.