Rö­da stu­gan i Älv­sjö­sko­gen är värd att be­va­ra

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

års ak­tivt opi­ni­ons­ar­be­te för ett be­va­ran­de av Rö­da stu­gan vid Myr­vä­gen-kork­skru­ven har vi nu fått ett gläd­jan­de be­sked från fas­tig­hets­kon­to­ret. Rö­da stu­gan är värd att be­va­ra och kon­to­ret kom­mer att ut­fö­ra visst un­der­hålls­ar­be­te så att stu­gan in­te för­störs i av­vak­tan på an­vänd­ning.

Stu­gan kan an­vän­das av skol­barn/för­sko­le­barn för att lä­ra om kul­tur­arv, na­tur och mil­jö. Mötesplats, ut­ställ­ning­ar, en­kelt na­tur­rum, start­punkt för pro­me­nad och and­ra skogs­ak­ti­vi­te­ter är and­ra ex­em­pel på an­vänd­nings­om­rå­den.

Vi är na­tur­ligt­vis väl­digt gla­da att riv­nings­ho­tet nu är avvärjt men nu kom­mer näs­ta steg. Det får in­te bli så att stu­gan ba­ra står som ett mo­nu­ment med till­bom­ma­de föns­ter ut­an in­ne­håll/an­vänd­ning år ef­ter år.

Bra att man stop­par för­fal­let men vi vill att stu­gan får en var­sam och tidsen­lig re­no­ve­ring så att den kan an­vän­das av för­sko­lor/sko­lor samt all­män­he­ten och bli ”ett land­mär­ke” vid na­tur­re­ser­va­tets syd­väst­ra en­tré. Här är det nöd­vän­digt att kom­mu­nen går in och tar sitt an­svar för ett hus man fått i gå­va, en stu­ga med kul­tur­hi­sto­riskt vär­de som an­ses värd att be­va­ra. Var­för in­te ut­nytt­ja den­na möj­lig­het till nå­got po­si­tivt som med­ver­kar till att spri­da kun­skap om kul­tur­arv och mil­jö.

Det är fel­tänkt om lo­ka­la för­e­ning­ar ska be­kos­ta re­no­ve­ring och/ el­ler be­ta­la hög hy­ra samt skö­ta drif­ten av ett hus som är till för all­män­he­ten vars verk­sam­het byg­ger på skat­tein­täk­ter. Från sam­ord­nings­grup­pen si­da ser vi dock möj­lig­he­ten till sam­ar­be­te. Med hjälp av fri­vil­li­ga ide­el­la kraf­ter kan lös­ning­ar hit­tas om för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta.

Sam­ord­nings­grup­pen ar­be­tar vi­da­re för att Rö­da stu­gan ut­veck­las och får ett bra in­ne­håll­verk­sam­het som för­stär­ker mil­jökun­ska­pen hos al­la. Re­ser­ve­ra re­dan nu lör­da­gen den 18 maj då sam­ord­nings­grup­pen kom­mer att fi­ra Bi­o­lo­gis­ka mång­fal­dens dag med ak­ti­vi­te­ter vid stu­gan och i Älv­sjö­sko­gens na­tur­re­ser­vat.

Tack för allt stöd som vi­sats oss un­der den här ti­den! Ska Stock­holm och Tall­kro­gen kän­ne­teck­nas av skrot och be­gag­na­de klä­der i dri­vor? Åker till job­bet med Tun­nel­ba­nan och tit­tar gär­na ut ge­nom fönst­ret och skul­le tack­samt se att åter­vin­nings­sta­tio­nen vid Tall­kro­gens boll­plan tas bort.

Stän­digt ser det ut som en sop­tipp och ibland får väl Sam­hall i upp­drag att åka dit och sa­ne­ra. Mås­te kos­ta oss skat­te­be­ta­la­re en hel del? Märk­ligt att folk åker hit och släng­er på yt­ter­li­ga­re på­sar med klä­der vil­ket hän­de när jag be­sök­te plat­sen och tog någ­ra bil­der på elän­det.

Har har man ka­pi­talt miss­för­stått vad vi kan slänga på en åter­vin­nings­sta­tion?

Jag fyll­de på mitt kort i dag. Och då sa han i Press­by­rån att jag mås­te by­ta ut ditt kort för det går snart ut!

Jag ha­de 341 kro­nor kvar på kor­tet och ha­de det gått ut ha­de jag för­lo­rat des­sa peng­ar. Hur sjut­ton tän­ker SL i gen för­var­ning om att kor­tet snart skul­le gått ut? Fy skäms.

Eli­sa­beth Ljung­gren Fält

Ca­ri­ta Grass

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.