De­baclet i Skön­dal stop­par bygg­pro­jekt SI­DAN 6

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 -

JM har fått grönt ljus att byg­ga 157 lä­gen­he­ter­na i Sto­ra Skön­dal. Men en­ligt käl­lor till tid­ning­en har de ba­ra lyc­kats säl­ja en en­da. Nu drar de till­ba­ka pro­jek­tet och bör­jar om från bör­jan igen.

En to­tal om­start. Det sä­ger bygg­jät­ten JM om bo­stads­pro­jek­tet Gläd­jen i Sto­ra Skön­dal, som nu dras till­ba­ka för att gö­ras om från grun­den. Så att folk ska vil­ja kö­pa lä­gen­he­ter­na.

Bo­stä­der­na har listats: pris, rum, kvadrat­me­ter, lä­gen­hets­num­mer, rit­ning­ar. Bå­de på in­ter­net och ut­an­för vis­nings­lo­ka­len på Skön­dals­vä­gen. Nu är allt det bort­ploc­kat på obe­stämd tid.

An­led­ning: bygg­bjäs­sen JM pa­u­sar kvar­te­ret Gläd­jen för ett re­jält om­tag in­nan man bör­jar byg­ga. Ett år ef­ter att de köp­te mar­ken i det som ska bli det nya om­rå­det Sto­ra Skön­dal, i stads­delsom- rå­det Fars­ta. I pa­ke­tet in­går en klub­bad de­talj­plan på 157 styc­ken lä­gen­he­ter, för­de­lat på två fas­tig­he­ter kring Drev­vi­ken.

Bör­ja­de om från bör­jan En­ligt käl­lor till Stock­hol­mdi­rekt ska JM ba­ra ha lyc­kats få en en­da rit­ning såld, in­nan man val­de att stop­pa un­dan pla­ner­na för att bör­ja om från ru­ta ett. På JM sä­ger pro­jekt­le­da­ren Jesper Åman så här i ett mejl:

– Just nu har vi dra­git till­ba­ka pro­jek­tet Gläd­jen för att gö­ra en om­start. Vi har mött många in­tres­sen­ter un­der ti­den, och i mö­te­na med des­sa har vi för­stått att det finns en stark öns­kan om att en an­nan pro­dukt ef­ter­frå­gas på den lo­ka­la mark­na­den. Vi tit­tar nu på vad som vo­re bäst för plat­sen.

I ett upp­föl­jan­de sam­tal för­tyd­li­gar Åman att de ”har haft svårt att mö­ta kund”.

4 000 bo­stä­der Det var i december 2017 som JM köp­te loss mark av Stif­tel­sen Sto­ra Skön­dal för 225 mil­jo­ner kro­nor. De­ras del av ka­kan in­går i ett om­tvis­tat pro­jekt mo­dell XL, där den krist­na stif­tel­sen tän­ker stort: 4 400 lä­gen­he­ter, vård­verk­sam­he­ter, tre sko­lor, för­sko­lor, bu­ti­ker, lo­ka­ler, bad­hus, id­rotts­hall, par­ker, pro­me­nad­stråk och torg.

Tan­ken är att det ska bli så­väl bo­stads- som hy­res­rät- ter, och 1 500 ar­bets­plat­ser. JM:S del hör till etapp ett, Magno­li­a­tom­ten, där även bygg­bo­la­gen Ei­nar Matts­son och Ika­no in­går. Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Vi har mött många in­tres­sen­ter un­der ti­den, och i mö­te­na med des­sa har vi för­stått att det finns en stark öns­kan om att en an­nan pro­dukt ef­ter­frå­gas på den lo­ka­la mark­na­den.

MÖJLIG FRAM­TID. här kan Sto­ra Skön­dals nya cent­rum Ber­ga torg kom­ma att se ut. ILLUSTRATION: KJELLANDER SJÖBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.