Fo­to­gra­fens val: Bäs­ta bil­der­na från 2018

Vår fo­to­graf Sacharias Källdén träf­far mas­sor av spän­nan­de stock­hol­ma­re var­je vec­ka. Här är sex mö­ten som gjort ex­tra stort in­tryck un­der året.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Text & fo­to: Sacharias Källdén

Vil­ken här­lig ef­ter­mid­dag! Gub­bängs­fäl­tet, sol och ett 50tal gla­da ung­do­mar. De sit­ter ut­sprid­da och snac­kar på fil­tar, spe­lar kubb och en stor mängd står ex­al­te­ra­de i en ring med mu­sik på högs­ta vo­lym och le­ker nå­gon form av he­la ha­vet stor­mar ut­an sto­lar. Jag fylls av de­ras gläd­je och blir gans­ka snart bom­bar­de­rad av al­la som vill va­ra med på bild.

En ef­ter en står de som i kö för att få sitt por­trätt ta­get och sä­ga någ­ra ord om Him­mel & Pann­ka­ka – stans en­da fri­tids för per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner.

De fles­ta sä­ger att ut­an det här rum­met skul­le de kän­na sig mer en­sam­ma. Jag ser sån stolt­het i de­ras ryg­gar, sån ener­gi i de­ras blic­kar, och går där­i­från med en helt ny ener­gi än när jag kom.

STOLT­HET PÅ FRI­TIDS­GÅR­DEN. Douglas Fal­kengren, Jo­nat­han Le­i­no­nen och Joc­ke Pousett. Douglas och Jo­nat­han är dj:s och spe­lar till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.