Drö­na­re i stäl­let för ra­ke­ter?

RA­KE­TER. Al­ter­na­tiv till sta­dens ny­år­spang­an­de ska ut­re­das igen: ”Sär­skil­da zo­ner”

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

Sta­dens eget ny­år­se­ve­ne­mang vid Skepp­s­hol­men kom­mer pre­cis som ti­di­ga­re år att fi­ras med fyr­ver­ke­ri­er. Men om ett par år kan det va­ra dan­san­de drö­na­re som ly­ser upp natt­him­len istäl­let.

Ett fler­tal stor­stä­der runt om i värl­den har över­gett de tra­di­tio­nel­la fyr­ver­ke­ri­er­na på ny­år till för­mån för la­sersho­wer. Lid­kö­ping och Bo­den har ock­så ha­kat på.

Det främs­ta skä­len till att ra­ke­ter­na slo­pas är att de dels är skad­li­ga för mil­jön och även ska­par stress för hus­djur.

Fyr­ver­ke­ri­er blir det I Stock­holm har man dock valt att fort­sät­ta med fyr­ver­ke­ri­er­na i år un­der sta­dens ny­års­fi­ran­de ne­dan­för Slotts­bac­ken. Och så lär det bli även ny­årsaf­ton 2019, tror kul­tur- och stads­mil­jö­bor­gar­råd Jo­nas Nad­de­bo (C). Att Stock­holm släpar ef­ter på det här om­rå­det kom­men­te­rar han så­här:

– Eve­ne­mangs­av­del­ning­en tit­tar stän­digt på nya lös­ning- ar som kan ut­veck­la sta­dens eve­ne­mang. Un­der 2018 och 2019 kom­mer vi ha fyr­ver­ke­ri­er, men hit­tar vi en bra an­nan lös­ning är jag öp­pen för det så länge vi ska­par en ro­lig stads­mil­jö.

En­ligt ho­nom är la­sershow kanske in­te det bäs­ta al­ter­na­ti­vet, då det är svårt att få dem att nå sam­ma höjd som fyr­ver­ke­ri­er­na – vil­ket be­ty­der att fär­re kan se dem.

Där­e­mot tit­tar kul­tur­för­valt­ning­en på and­ra möj­li­ga tek­ni­ker, ex­em­pel­vis finns det en lös­ning med ko­re­o­gra­fe­ra­de drö­na­re som man be­ly­ser på oli­ka sätt och se­dan styr di­gi­talt så att de kan åka i oli­ka for­ma­tio­ner.

Finns ”vär­re mil­jöpro­blem” Med drö­nar­na når man sam­ma höjd som fyr­ver­ke­ri­er­na för­kla­rar Nad­de­bo, men tilläg­ger att al­ter­na­ti­vet be­hö­ver ut­re­das yt­ter­li­ga­re och att han själv är ”tek­nik­ne­u­tral”.

Att just Stock­holm, som mark­nads­för sig som en av de le­dan­de mil­jö­stä­der­na i Eu­ro­pa, pang­ar på som van­ligt i år igen trots kri­ti­ken om att ra­ke­ter­na är mil­jö­far­li­ga, me­nar mil­jö­bor­gar­råd tilli­ka mil­jö­par­tis­ten Ka­ta­ri­na Lu­hr be­ror på att vär­re mil­jöpro­blem i sta­den har pri­o­ri­te­rats hög­re.

– Vi in­stäm­mer helt i att det finns pro­blem med fyr­ver­ke­ri­er­na. Just nu ut­går vi från en stu­die från 2002 där själ­va mil­jöpå­ver­kan in­te be­döms va­ra sär­skilt stor. Men vi bör se över att gö­ra en ny stu­die ef­tersom den är da­te­rad och ke­mi­ka­li­er och an­nat ut­veck­las, sä­ger hon.

Kon­trol­le­rat Ett av de van­li­gas­te ar­gu­men­ten för att trots allt ord­na en fyr­ver­ke­rishow i sta­dens namn, är te­o­rin om att fär­re pri­vat­per­so­ner då kän­ner be­ho­vet av att an­vän­da eg­na ra­ke­ter.

Nå­got som be­hö­ver ut­re­das igen, me­nar Lu­hr (MP).

– Vi har ock­så pre­cis för­stått att det in­te finns någ­ra av­grän­sa­de om­rå­den i sta­den där pri­vat­per­so­ner kan skju­ta ra­ke­ter, ut­an det får man gö­ra li­te varsom­helst på ny­år. Där ska vi ut­re­da om man istäl­let ska in­fö­ra sär­skil­da zo­ner där det är tillå­tet.

Skul­le ni in­te kun­na för­bju­da ra­ke­ter helt och hål­let i he­la Stock­holm?

– Ska man änd­ra i sta­dens ord­nings­fö­re­skrif­ter be­hö­ver man nå­got att ba­se­ra det på. Vi be­hö­ver tit­ta ige­nom det här or­dent­ligt igen, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) som tror ut­red­ning­en kan va­ra klar fö­re ny­årsaf­ton 2019.

Vi har pre­cis för­stått att det in­te finns någ­ra av­grän­sa­de om­rå­den där pri­vat­per­so­ner kan skju­ta ra­ke­ter. Där ska vi ut­re­da om man istäl­let ska in­fö­ra sär­skil­da zo­ner.

FO­TO: MOSTPHOTOS

RATAR FYR­VER­KE­RI­ER? Att slo­pa py­ro­tek­ni­ken till för­mån för mil­jön och djur är en trend som mar­sche­rar fram­åt i värl­den. På sikt ver­kar för­mod­li­gen även Stock­holm att ha­ka på. C. Jo­nas Nad­de­bo. MP. Ka­ta­ri­na Lu­hr.

Kungs­träd­går­denFyr­ver­ke­ri­upp­skjut­ning TRAFIKFRI ZON. Ny­årsaf­ton 20.00–05.00. GAM­LA STAN SKEPP­S­HOL­MEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.