Vår piz­za­täv­ling blev plöts­ligt blo­digt all­var

GLAD. Nu går jag på för­äld­ra­le­dig­het och är till­ba­ka till sep­tem­ber. Till dess får ni hö­ra av er med era bäs­ta tips till andre­as. jen­[email protected]­rekt­press.se.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej Söderort - Ny­hets­chef Pra­ta med mig! ham­pus.jarn­lo @di­rekt­press.se VEC­KANS KÄNS­LA HAM­PUS JARN­LO

Jag lo­var dig, de fus­kar. Jag har be­vis. Ni mås­te stänga ner täv­ling­en.

Det är tors­dag mor­gon och de där tre mis­sa­de sam­ta­len vi­sar sig va­ra från en lo­kal piz­ze­ria på Kungs­hol­men. Någ­ra da­gar ti­di­ga­re har vi star­tat en om­röst­ning på vår sajt om var stads­de­lens bäs­ta piz­ze­ria finns. En lätt­sam täv­ling där vi med glim­ten i ögat skul­le slå fast sva­ret på en av de mest fre­kvent ställ­da frå­gor­na i lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per.

Den upp­rik­ti­ga gläd­jen och stolt­he­ten hos Café Del­lo Sport, som vann ut­mär­kel­sen när vi kör­de täv­ling­en på Sö­der­malm, gav mig en för­a­ning om att piz­ze­ri­or­na själ­va tog täv­ling­en på stort all­var.

Det gjor­de mig stolt! Plöts­ligt var vi Sö­der­malms egen Gui­de Miche­lin. Men gläd­jen för­byt­tes snabbt i pre­sta­tions­ång­est när vi rul­la­de ut täv­ling­en på fler håll och piz­ze­ri­or bör­ja­de ringa och frå­ga hur om­röst­ning­en går till. An­kla­gel­ser om tak­tikröst­ning kun­de jag en­kelt pa­re­ra ge­nom att häv­da att de piz­ze­ri­or som lyc­kas få si­na gäs­ter att gå in rös­ta ock­så kan an­tas ha nöj­da kun­der.

Men när den upp­rör­da piz­za­ba­ga­ren på Kungs­hol­men trött­na­de på att jag in­te trod­de ho­nom när han sa att grann­piz­ze­ri­an fus­kat, sa han. ”Då ska jag be al­la mi­na an­ställ­da gå in och vin­na om­röst­ning­en åt oss. Håll koll på din hem­si­da.”

Sagt och gjort. Rös­ter­na för piz­ze­ri­an han ring­de från sköt i höj­den på noll­tid. Vi fick stänga ner täv­ling­en. Ri­då. Men i and­ra stads­de­lar lät vi täv­ling­en rul­la på. Så när vi nu stolt pre­sen­te­rar vin­nar­na la­gom till ny­års­da­gen, aka sto­ra piz­za­da­gen, kan vi sam­ti­digt ga­ran­te­ra er att vi in­te har en aning om nå­gon av dem har fus­kat. Men den upp­rik­ti­ga gläd­jen hos vin­nar­na får mig att tro och hop­pas att de vun­nit för att de gör jäk­ligt god piz­za – in­te för att de knäckt fusk­ko­den på vår sajt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.