Kra­vet: Ut­bild­ning för att av­fy­ra ny­årsra­ke­ter

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

år krävs ing­et till­stånd för att skju­ta fyr­ver­ke­ri­er på ny­årsaf­ton. Men näs­ta år mås­te al­la pri­vat­per­so­ner ge­nom­gå en fle­ra da­gar lång ut­bild­ning och pröj­sa runt 20000 spänn för för att få skju­ta iväg en klassisk ra­ket på pin­ne. Pri­vat­per­so­ners pang­an­de står för drygt hälf­ten av al­la per­sonska­dor på ny­årsaf­ton.

Det­ta vill MSB, Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, rå­da bot på. Från 1 ju­ni 2019 kom­mer det in­te läng­re va­ra tillå­tet för pri­vat­per­so­ner ut­an till­stånd att skju­ta fyr­ver­ke­ri­er i form av de klas­sis­ka ra­ke­ter­na på pin­ne. Och för att få till­stån­det mås­te man ge­nom­gå en tre da­gar lång ut­bild­ning, som kom­mer att kos­ta minst 10 000 kro­nor. Dess­utom mås­te man pröj­sa för själ­va till­stån­det som söks av kom­mu­nen, där vis­sa kom­mu­ner kan ta en av­gift på upp till 8 000 kro­nor.

– Vi tror in­te att sär­skilt många män­ni­skor kom­mer tyc­ka att det är värt mö­dan och peng­ar­na. Tan­ken är att de då i stäl­let väl­jer så kall­la­de tår­tor, papp­kar­tong­er med rör i som fyr­ver­ke­ri­er­na skjuts upp ifrån, som är be­tyd­ligt säk­ra­re, sä­ger Rolf We­i­nan­der på MSB.

Ut­bild­ning­en ska bland an­nat in­ne­hål­la reg­ler kring an­vänd­ning­en, tek­nis­ka kun­ska­per, ska­de­ris­ker och prak­tis­ka kun­ska­per om allt från av­fyr­ning­en till åt­gär­der vid olyc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.