Mam­man

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Det är is­kallt på Skogs­kyr­ko­går­den när vi träf­far den här kvin­nan och hen­nes barn­barn. På 60-ta­let föd­de hon sitt barn för ti­digt och det pla­ce­ra­des i ku­vös. Hon får se­dan re­da på te­le­fon att bar­net dött. Sjuk­hu­set frå­gar kort om de ska ta hand om gra­ven och i chock sä­ger hon ja. Det var myc­ket ta­bu kring späd­barns­död på den ti­den.

Tio år se­na­re kol­lar hon själv upp sa­ken och får re­da på att han dog ge­nom sjuk­hu­sets sond­mat­ning och lig­ger i en mass­grav med el­va and­ra be­bi­sar. Det slu­ta­de ty­värr in­te där. Se­dan dess har gra­ven ta­gits bort, ut­an för­kla­ring, två gång­er. Den här mam­man har fått käm­pa.

Det syn­tes i hen­nes ögon. En sorg men ock­så styr­ka, en rå­styr­ka som jag ba­ra tror mam­mor be­sit­ter. I 50 år har hon va­rit den en­da som hål­lit ef­ter gra­ven med blom­mor och om­sorg – och käm­pat för att sitt barn ska få ha en vär­dig min­nes­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.