Trendspa­ning SÅ BLIR 2019

Fullt ös in i 2019! Vi kol­lar med vå­ra ex­per­ter om vad som är hett och rätt för näs­ta år. Och! Dub­bel­kol­lar om de fick många rätt när de spådde 2018 för ett år se­dan.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholmshelg - Text: Christof­fer Röst­lund

Ti­na Me­h­rafzoon, ”Mu­sik­gui­den i P3”:

La­ti­no­vibb, emorap, hip­hop: lät 2018 så?

– Ja! Hip­ho­pen har do­mi­ne­rat, Post Ma­lo­ne och Car­di B har styrt. Lil Peep, Xxxten­ta­cion och Mac Mil­ler dog, sörj­des och gav emora­pen upp­märk­sam­het. Och la­ti­no­vib­bar­na häng­de kvar, kol­la ba­ra Camila Cabello. Ha­de dock fel om att nors­kor­na Si­ri och Al­ma skul­le slå. Hur lå­ter 2019?

– Klubb­mu­si­ken kom­mer att in­spi­re­ra många. Ro­byns klub­bin­spi­re­ra­de plat­ta kom­mer att på­ver­ka and­ra. Även Mark Ron­son och Diplos band Silk Ci­ty hyl­lar gam­mal house i monster­hiten ”Electri­ci­ty” med Dua Li­pa. Sak­ta men sä­kert smy­ger sig di­sco­vib­bar­na in ock­så.

Ni­na Cam­pi­o­ni, mo­de­jour­na­list och för­fat­ta­re:

Rött, ro­sa, ko­sty­mer, fran­sar: såg 2018 ut så?

– Jag är choc­kad över hur rätt jag fick! Ko­sty­mer och rött över­allt! Men vi in­te sett så myc­ket fjäd­rar som jag trod­de. Hur ser då 2019 ut?

– Ett ökat in­tres­se för vin­tage, se­cond hand, och kun­ni­ga kon­su­men­ter som väl­jer håll­ba­ra mär­ken. Vad gäl­ler trend fort­sät­ter ru­tan att va­ra po­pu­lär pre­cis som myc­ket färg, gär­na gult. De mör­ka to­ner­na får fram­åt vå­ren kon­kur­rens av rik­ti­ga star­ka fär­ger, tänk 90-ta­lets rejv­kul­tur. Sam­ti­digt gör bei­ge come­back. I mel­lan­lan­det mel­lan ne­on och sand dy­ker ba­tik upp. De­tal­jer som stic­ker ut är pric­kar, fic­kor över­allt, plagg som tar för sig och kanske fjäd­rar. Och cy­kel­byx­an är här för att stan­na.

Jo­han Magnusson, mo­deskri­bent och re­dak­tör på Scan­di­na­vi­an man:

Ut med 90-tal, in med äld­re de­cen­ni­er, och slut med taj­ta byxor: fick du rätt om 2018? – Jo, men det pric­ka­de jag väl in bra? Jag för­ut­spåd­de vis­ser­li­gen ett slut på 90-tals­re­fe­ren­ser till för­mån för 70- och 80-ta­let och där gick jag bet. 2018 har vi, så att sä­ga, sett mer mag­väs­ka än stor­ru­tigt. Men visst såg vi en lö­sa­re si­lu­ett på kil­lar, mat­chat med klum­pi­ga skor, som jag för­ut­såg. Vad ska du ha på dig 2019 då?

– Vo­lym! Byx­an, skjor­tan och ko­sty­men blir än­nu lö­sa­re. Det är in­te en look för al­la, men den som vå­gar får betalt för det med full stil­po­äng. Vi kon­su­men­ter bör­jar stäl­la krav på till­verk­ning. Och så bör­jar otvät­ta­de jeans av rå­de­nim kom­ma till­ba­ka, som du själv sli­ter in, men in­te tvät­tar un­der förs­ta halv­å­ret. Häng ut och luf­ta dem! Bå­de prep­py och sweathirt blir stort. Jag har un­der fle­ra år tänkt: var­för ser man inga trench­coats läng­re? Well, nu i vår och näs­ta höst ser den ut att gö­ra stor­sti­lad come­back!

Emilie Roslund, @eb­biskatt på In­stagram och dej­ting­pod­den ”Sing­el­rå­det”

Swinging och re­la­tio­ner som tar slut, blev det så 2018?

Un­der den mör­ka ast­ro­lo­gis­ka pe­ri­o­den ve­nus retro­g­ra­de i ok­to­ber och no­vem­ber, var det många som tog upp kon­tak­ten med ex, gjor­de slut, el­ler fuc­ka­de ur i re­la­tio­ner. Hal­va min be­kant­skaps­krets är drab­bad så jag tip­pa­de rätt. Min spa­ning om att öpp­na för­hål­lan­den skul­le bli van­li­ga­re stäm­de dock in­te. Folk äls­kar, fort­fa­ran­de, mo­no­ga­mi! Så hur ska vi dej­ta och lig­ga 2019?

– Tack va­re tv som ”Förs­ta dej­ten” och ”Hem­li­ga be­und­ra­re” så kom­mer stock­hol­mar­na änt­li­gen änd­ra sin in­ställ­ning till blind­da­ting. Näs­ta gång ran­dom per­son sä­ger ”du skul­le pas­sa så bra ihop med min kom­pis!” fe­gar vi in­te ur.

Ju­lia Skott, film- och tv-skri­bent:

Mör­ka, ud­da, smar­ta se­ri­er med kvin­no­fo­kus vil­le du se 2018. Fick du det? – Jag fick gans­ka rätt. ”Sharp ob­jects”, till ex­em­pel, blev en stor fram­gång. Det var in­te så myc­ket som blev lju­sa­re. Sen fick jag in­te myc­ket nytt ro­ligt-knas, men det var väl mer en hopp­full öns­kan än en spå­dom. Vad tit­tar vi på 2019 då? – Mer snäll och ro­lig re­a­li­ty, som ”Ma­king it” el­ler ”Nai­led it”, se­ri­er där folk täv­lar i att gö­ra sa­ker men mest är gla­da och hjäl­per varand­ra. Det känns som att vi be­hö­ver mer så­dant och mind­re folk som skri­ker på varand­ra och su­per och grå­ter.

Jim­my Dy­mott, pris­be­lönt bar­ten­der på Tong:

Kul kre­a­ti­vi­tet och lek, eko­lo­giskt, hig­h­balls och grog­gar – bar­be­ställ­de vi så 2018? – Jag träf­fa­de rätt bra. Zero was­te och krets­lopp pum­par på. Hig­h­balls har en re­vi­val på grund av den ja­pans­ka bar­kul­tu­ren och flör­ten med 80-90-ta­let. Ba­rer­na har en lek­full­het som in­te var möj­lig för någ­ra år se­dan när allt skul­le va­ra hårt, klas­siskt och bar­ten­ders vil­le bli tag­na på all­var. Hur dric­ker vi 2019? – Al­ko­hol­fritt väx­er. Folk dric­ker mind­re al­ko­hol men vill än­då ha drin­kar som är kre­a­ti­va. Och den förs­ta al­ko­hol­fria spri­ten lan­se­ra­des ti­di­ga­re i år. Köks­ma­ski­ner an­vänds mer i ba­rer, så rib­ban för vad som är möj­ligt höjs kon­stant. Ba­rer job­bar med al­la sin­nen. Grön­sa­ker kom­mer mer och mer i drin­kar och vi an­vän­der aqua­fa­ba istäl­let för ägg­vi­ta för att få skum på fiz­zen. Och håll­bart och med­ve­tet fort­sät­ter. Jo­han­na Lun­din, kul­tur­blog­ga­re: Över­satt lit­te­ra­tur, Berg­man, ro­man­ce och pris­be­lön­ta snacki­sar. Blev läså­ret 2018 som du tänkt?

– Jag fick rätt om att Berg­man-året och om ro­man­ce­för­la­get Lo­ve­re­ads, som bå­da san­ner­li­gen märk­tes av un­der 2018.

2019 då, vad spår du där? – Det ska det bli in­tres­sant att se om hös­tens star­ka trend med böc­ker om vux­na sys­kon­re­la­tio­ner, och om att va­ra el­ler in­te va­ra för­äl­der, står sig. I spå­ren av #me­too tror jag på fler böc­ker kopp­la­de till det. En av dem är Aa­se Berg med ”Hag­gan”. Huruvi­da det blir ett No­bel­pris i lit­te­ra­tur 2019 el­ler in­te är svårt att sä­ga.

Eli­nor Svens­son, ko­mi­ker, pod­da­re och ma­nus­för­fat­ta­re Po­li­tis­ka skämt och allt star­ka­re svensk stand up. Blev 2018 så?

– Jag ha­de rätt i att vi har för­sökt skrat­ta åt va­let, med blan­dad fram­gång. Hu­morn i sig fick sig någ­ra smäl­lar när mas­sor­na för­sök­te lik­stäl­la al­la som skäm­ta­de om pe­do­fi­li med pe­do­fi­ler, och en del klub­bar ställ­de in stand up.

Och vad ska Svens­son flab­ba åt 2019?

– Hu­mor-sve­ri­ge kom­mer att gö­ra sitt bäs­ta för att slå till­ba­ka och trots-skäm­ta om pe­do­fi­li. Vis­sa för att fort­sät­ta pro­vo­ce­ra, och and­ra för att vi­sa att skämt om ett äm­ne in­te nöd­vän­digt­vis be­ty­der att man in­te tar äm­net på all­var, ut­an att det i själ­va ver­ket kan in­ne­bä­ra ra­ka mot­sat­sen.

Ti­na Me­h­rafzoon

Emilie Roslund

Ju­lia Skott

Jim­my Dy­mott

Jo­han­na Lun­din

Eli­nor Svens­son

Ni­na Cam­pi­o­ni

Jo­han Magnusson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.