Ha­mil­ton till­ba­ka i po­li­ti­ken

Hon läm­na­de li­vet som hel­tids­po­li­ti­ker ef­ter va­let 2014. Men nu är M-ve­te­ra­nen till­ba­ka i het­luf­ten.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

I många år var Ul­la Ha­mil­ton (M) en av de tyngs­ta bor­ger­li­ga po­li­ti­ker­na i Stock­holm. Bland an­nat som tra­fik­bor­gar­råd 2008-2014.

Ef­ter för­lus­ten i va­let 2014 läm­na­de hon hel­tids­po­li­ti­ken och blev istäl­let vd för frisko­lor­nas riks­för­bund. Men nu är hon till­ba­ka, när­ma­re be­stämt som mo­de­ra­ter­nas nya grupple­da­re i tra­fik­nämn­den.

– Jag fick frågan om att ta över grupple­dar­ska­pet och kän­de di­rekt att det var spän­nan­de. Tra­fik­frå­gor är jät­te­vik­ti­ga, sär­skilt här i Stock­holm, sä­ger Ul­la Ha­mil­ton som dock to­nar ner come­bac­ken nå­got.

– Frisko­le­frå­gor som jag ar­be­tar med är ju minst sagt po­li­tis­ka. Och jag har ju he­la ti­den va­rit kvar som le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge, sä­ger hon.

Men nu kom­mer vi hö­ra mer av dig gäl­lan­de Stock­holms tra­fik­frå­gor?

– Jag är mo­de­ra­ter­nas ta­les­per­son i tra­fik­frå­gor nu, men det är fort­fa­ran­de ett fri­tidsupp­drag och en enorm skill­nad mot att va­ra bor­gar­råd.

Ul­la Ha­mil­ton har ald­rig läm­nat sin plats som le­da­mot i kom­mun­full­mäk­tig, en plats som hon har haft se­dan 1994.

– Det är väl­digt ro­ligt att va­ra med och på­ver­ka po­li­ti­ken, spe­ci­ellt i Stock­holm. Sär­skilt in­om tra­fik­om­rå­det finns det många ut­ma­ning­ar, så det känns kul att ar­be­ta med de frå­gor­na igen. Jag är back in bu­si­ness.

TILL­BA­KA. Ul­la Ha­mil­ton väl­jer vägen in i tra­fik­po­li­ti­ken igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.