Så max­ar du årets al­la se­mester­da­gar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Till­ba­ka på job­bet ef­ter jul- och ny­års­le­dig­he­ten? Miss­trös­ta in­te, det finns nya le­dig­he­ter att se fram emot.

För den som spe­la­de sin kort rätt var 2018 ett rik­tigt guld­år för den som vil­le maxa sin se­mes­ter. Även årets rö­da da­gar in­fal­ler på ett för­del­ak­tigt sätt, spe­ci­ellt om du ar­be­tar på var­da­gar. När du nu pla­ne­rar in­för årets le­dig­he­ter gäl­ler det att va­ra stra­te­gisk.

Ju­len 2019 är en rik­tig guld­gru­va. Med en­dast 5 da­gars se­mesterut­tag kan du få 16 da­gars sam­man­häng­an­de le­dig­het.

En­ligt re­se­by­rå­ked­jan Tic­kets Si­fo­un­der­sök­ning pla­ne­rar 7 pro­cent av al­la svens­kar att ut­nytt­ja det.

Även un­der påsken finns möj­lig­het till en läng­re le­dig­het.

Med 4 da­gars se­mesterut­tag kan du få 10 da­gars le­dig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.