Möt din SAM­TAL.

Fly mörk­ret och ky­lan med en bok och dess för­fat­ta­re

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholmshelg -

För 21:a året i rad är det dags för In­ter­na­tio­nell för­fat­tarscen på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Inge­mar Fasth, konst­när­lig le­da­re se­dan star­ten 1998 är tag­gad.

– Jag blir li­ka ru­sig var­je gång det är dags, käns­lan är den­sam­ma nu som när jag bör­ja­de. Då ha­de jag in­te så myc­ket er­fa­ren­het och det blev myc­ket ”tri­al and er­ror”. An­nars är skill­na­den att jag idag har mind­re hår på hu­vu­det och mer på ha­kan.

Han me­nar att det finns ett ”otro­ligt stort sug” ef­ter för­fat­tar­sam­tal nu, och an­ser att ju fler sce­ner som finns desto bätt­re.

– Jag upp­le­ver det in­te som kon­kur­rens, allt som gör att män­ni­skor in­tres­se­rar sig för sin själs­li­ga ut­veck­ling, vil­ket jag tyc­ker att läs­ning är, be­hövs. Det mås­te fin­nas en bland­ning av stör­re och mind­re sce­ner.

På den eg­na sce­nen är bland­ning­en vik­tig. Inge­mar Fasth be­skri­ver det som en brygd av sto­ra stjär­nor och nya ta­lang­er från oli­ka de­lar av värl­den. Han be­rät­tar att In­ter­na­tio­nell för­fat­tarscen många gång­er va­rit för­fat­ta­res förs­ta mö­te med en svens­ka lä­sa­re.

Men att de sto­ra nam­nen skul­le gö­ra det svårt att få en plats stäm­mer in­te alls, en­ligt Inge­mar.

– Det är en myt att det all­tid blir ut­sålt di­rekt.

Vem som le­der själ­va sam­ta­let är en vik­tig och klu­rig del i ek­va­tio­nen.

– Ibland finns en själv­klar per­son som kan för­fat­ta­ren ut­an och in­nan, men det vik­ti­gas­te är att mo­de­ra­torn in­te stir­rar ner i si­na pap­per el­ler fo­ku­se­rar för myc­ket på sig själv och si­na kun­ska­per. Att sam­ta­la är verk­li­gen en konst. Vi läg­ger ett pus­sel med mo­de­ra­to­rer och när da­gen se­dan kom­mer är det ba­ra att hål­la tum­mar­na. Men för­fat­ta­re nu­me­ra är så va­na vid det här, de le­ve­re­rar all­tid.

Inge­mar Fasth har som va­na att hål­la en in­tro­duk­tion in­för var­je sam­tal. Vik­ti­gast är att publi­ken kän­ner sig väl­kom­men och för­fat­ta­ren kän­ner sig ut­vald. Men tan­ken på att själv hål­la i ett sam­tal gör ho­nom ska­kig.

– Jag öns­kar att jag skul­le vå­ga, men jag har för stor re­spekt för för­fat­tar­na. Jag skul­le ha för svårt att re­pa mig om det gick då­ligt.

Bland vå­rens bok­ning­ar har han en solklar fa­vo­rit.

– Jag äls­kar De­bo­rah Levy, och öns­kar att varten­da ord hon skri­vit ska över­sät­tas till svens­ka. Jag ser ock­så fram emot Ni­els Fred­rik Dahl, vars nya bok ”Mor om nat­ten” kom­mer ut nu i ja­nu­a­ri.

Inge­mar Fasth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.