Läm­na vår fi­na park i fred!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

i Gam­la Enske­de, vid Ka­tols­ka sko­lan, finns en vac­ker park med en skogs­bac­ke vid sko­lan och sto­ra gräsy­tor som sträc­ker sig ös­terut, kan­ta­de av träd. Barn, bå­de från sko­lan och om­rå­det runt om­kring, le­ker i skogs­bac­ken och spe­lar boll på grä­set. Dag­mam­mor och för­sko­lor har ut­flykt där. Det är ing­en slump att om­rå­det ser ut som det gör. Det ingick i en ge­nom­tänkt stads­plan när fler­fa­miljs­hu­sen vid Soc­ken­vä­gen och Soc­ken­plan bygg­des.

Va ere för ena då­rar som här­jar i stan? frå­gar jag mig med Gustav Lind­ström, när jag ser att Stock­holms stad nu pla­ne­rar att byg­ga 76 bo­stads­rät­ter i den­na park, två fler­fa­miljs­hus och fem par­hus. Hur är det möj­ligt? Park­mark har ju all­tid va­rit fre­dad. I Stock­holms Stads egen ”Vi­sion 2040” be­to­nas sär­skilt att för­tät­ning mås­te ta hän­syn till in­tres­set av att be­va­ra park­mark.

Många go­da ex­em­pel på ny­bygg­na­tion finns i Enske­de­om­rå­det. Men sta­den ska ha kvar si­na par­ker!

Många ens­ke­de­fa­mil­jer bor i fler­fa­miljs­hus och har in­te egen träd­gård. Par­ker­na fyl­ler en vik­tig funk­tion, även för de många in­flyt­ta­de i de ny­bygg­da hu­sen i om­rå­det. Det ”park­stråk” som Stads­bygg­nads­kon­to­ret me­nar ska fin­nas kvar skul­le san­ner­li­gen bli mi­ni­malt. Det går in­te att er­sät­ta sto­ra här­li­ga gräsy­tor, där man kan springa och spe­la boll, med ett par ”fick­par­ker”.

smäl­ter in­te alls in i den om­gi­van­de mil­jön. En­ligt Stads­bygg­nads­kon­to­ret mås­te de va­ra höga (4,5 vå­ning­ar för fler­fa­miljs­hu­sen och 3 för par­hu­sen) ”för att få eko­no­mi”. Fler­fa­miljs­hu­sen får egent­li­gen in­te plats. Ka­tols­ka sko­lans skogs­bac­ke, i den mån den ens kan be­va­ras, ham­nar till stor del i skug­ga. Iil­lust­ra­tions­bi­la­gans bil­der vi­sar barn som hop­par ha­ge på bil­vä­gen som dras ge­nom par­ken. Det är vil­se­le­dan­de. De kan ju in­te hop­pa ha­ge mitt i bil­tra­fi­ken.

De kring­bo­en­de över­kla­ga­de ex­plo­a­te­rings­nämn­dens be­slut, men blev över­kör­da. De­ras bo­en­de­mil­jö skul­le bli av­se­värt för­säm­rad. I stäl­let för att ha en park ut­an­för si­na föns­ter får nu de bo­en­de längs Soc­ken­vä­gen en bil­väg och hus­väg­gar, plus in­syn i si­na hem. Vil­lor­na norr om par­ken får, för­u­tom in­syn och skymd ut­sikt, skug­ga i si­na träd­går­dar.

Jag och många med mig hop­pas nu att den nya ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm ska ta en för­ny­ad dis­kus­sion kring det­ta pro­jekt. Par­ken i Gam­la Enske­de mås­te be­va­ras! Enske­de­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.