Ni mås­te tän­ka om an­gå­en­de Kul­tur­sko­lan!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

på av­slut­nings­kon­sert med Kul­tur­sko­lans ele­ver, blir jag djupt be­drö­vad, när jag för­står att den­na gläd­je ska tas ifrån dem. Inga peng­ar, ing­en un­der­vis­ning! Att in­te läng­re få se stolt­he­ten och gläd­jen hos bar­nen, som får vi­sa upp vad de lärt sig un­der ter­mi­nen, gör mig verk­li­gen led­sen för att in­te sä­ga ur­sin­nig! Hur tän­ker vå­ra po­li­ti­ker? Tän­ker de över hu­vud ta­get? Det är ba­ra peng­ar som gäl­ler i de­ras värld! Det finns åt­skil­li­ga ve­ten­skap­li­ga un­der­sök­ning­ar, som be­vi­sar att barn som syss­lar med kul­tur, gör bätt­re ifrån sig i sko­lan och på lek­tio­ner­na och får hög­re be­tyg! Är po­li­ti­ker in­te läs­kun­ni­ga? Al­la barn tyc­ker in­te det är kul med id­rott!! Och har man tänkt på hur många lä­ra­re, som för­lo­rar job­bet, när de in­te läng­re får un­der­vi­sa och blir ar­bets­lö­sa i stäl­let? Många års kva­li­fi­ce­ra­de stu­di­er åt sko­gen!

Jag fö­re­slår att de som styr i Stock­holm ska tän­ka en gång till och an­vän­da hjär­nan! Så tycks in­te ha va­rit fal­let! Man slår som van­ligt mot de sva­ga, som in­te kan gö­ra si­na rös­ter höj­da!

Tänk om och tänk rätt!!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.