För­äld­rar fick in­te dö­pa bar­net till Su­per

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Ska bar­nen få he­ta Su­per och Scruf­fy? Nej, det går verk­li­gen in­te för sig, sä­ger myn­dig­he­ter­na. Nu får Sö­derorts­för­äld­rar­nas in­no­va­ti­va namn­för­slag nob­ben.

Det gäl­ler två oli­ka barn ut­an nå­got släkt­skap som i sam­ma svep får si­na namn un­der­kän­da av Skat­te­ver­ket.

Först är det den lil­la flic­kan i Bagar­mos­sen som in­te får he­ta Su­per i för­namn. Skat­te­ver­ket mo­ti­ve­rar det så här:

”Nam­net Su­per är olämp­ligt och kan le­da till obe­hag på grund av det kan upp­fat­tas som en sy­no­nym till att dric­ka mäng­der av alkohol.”

Det and­ra fal­let gäl­ler den unge poj­ken i Enske­de som in­te får gå un­der hund­nam- net Scruf­fy. Det mo­ti­ve­rar tjäns­te­män­nen på Skat­te­ver­ket så här:

”Nam­net Scruf­fy är in­te ett lämp­ligt för­namn till ett barn. Det har en in­ne­börd som skul­le kun­na med­fö­ra obe­hag för bä­ra­ren. Det eng­els­ka or­det Scruf­fy står för sjab­big, sjas­kig, ovår­dad. Mot bak­grund av dess in­ne­börd kan det an­tas kom­ma att le­da till obe­hag för bä­ra­ren.”

Allt det­ta en­ligt ny­hets­by­rån Si­ren.

Det har en in­ne­börd som skul­le kun­na med­fö­ra obe­hag för bä­ra­ren.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

FÅR NEJ. Ing­et Scruf­fy och Su­per för kid­sen, sä­ger Skat­te­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.