Skarpnäck får ny för­sko­la

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-600 69 24 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

För små går­dar och vat­ten­ska­da­de. Nu ska de ef­ter­sat­ta för­sko­lor­na i Skarpnäcks gård er­sät­tas med en ny stor för­sko­la med sex av­del­ning­ar.

Stads­bygg­nads­nämn­den ger nu grönt ljus åt att star­ta plan­ar­be­tet med en ny för­sko­la som ska lig­ga längs med Ho­ri­sont­vä­gen i Skarpnäcks gård.

Tan­ken är att den nya för­sko­lan ska er­sät­ta någ­ra av de för­sko­lor som idag lig­ger på bot­ten­plan av bo­stads­hu­sen i om­rå­det. Ett för­slag som är nöd­vän­digt en­ligt Jan-Eric Jo­hans­son, av­del­nings­chef för för­sko­la, Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning.

– Vi be­hö­ver fri­ståen­de för­sko­lor som kan er­sät­ta någ­ra av de på bot­ten­plan, bå­de för att få en stör­re gårds­plan men även för att ska­pa fler al­ter­na­tiv, sä­ger han.

Pro­blem med vat­ten­ska­dor

Un­der någ­ra år har fle­ra av de be­fint­li­ga för­sko­lor­na även haft pro­blem med vat­ten­ska­dor vil­ket gjort att vis­sa har va­rit tvung­na att eva­kue­ras.

– På en av för­sko­lor­na har vi gjort en hel­re­no­ve­ring och vis­sa har vi frä­schat upp för att de ska kla­ra någ­ra år till, sä­ger Jan-Eric Jo­hans­son.

Den nya för­sko­lan pla­ne­ras få sex av­del­ning­ar, men det kom­mer in­te att räc­ka då om­rå­det in­går i pro­gram­met för Bagar­mos­sen och Skarpnäck. Tan­ken för fram­ti­den är 3 500 nya bo­stä­der, mer ser­vice och han­del, fler at­trak­ti­va plat­ser och to­talt när­ma­re tio nya för­sko­lor till 2030.

– De fles­ta för­sko­lor på bot­ten­plan är tre av­del­ning­ar, så räk­nar man på det idag kom­mer två att slås ihop. Men just nu av­vak­tar vi och sit­ter stil­la i bå­ten, när man bör­ja när­ma sig ett be­slut så får vi se hur många för­sko­lor som vi ska av­veck­la, sä­ger han.

I pro­gram­met finns även för­slag på en gång­pas­sage som ska gå för­bi för­sko­lan, ge­nom Skev­rod­rets skog. Ho­ri­sont­vä­gen ska även rä­tas ut och norr om ga­tan ska en sim- och sport­hall byg­gas.

”Vi är i ett ti­digt ske­de”

Hur ut­form­ning­en av för­sko­lan kom­mer att bli vet man än­nu in­te ut­an det kom­mer man att tit­ta på i fort­satt plan­ar­be­te.

– Vi är i ett ti­digt ske­de och det finns fle­ra pla­ner för Ham­mar­by och Skarpnäck som vi ar­be­tar med, sä­ger Amr Ba­lah.

Just nu ska plan­ar­be­tet star­ta och an­ta­gan­de ska en­ligt pla­nen tas i bör­jan av 2019.

NY. Vid Ho­ri­sont­vä­gen i Skarpnäcks gård kan en ny för­sko­la att byg­gas i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.