Näs­ta fas för om­strid­da byg­gen i Kärr­torp

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten höll: sta­dens bygg­po­li­ti­ker har enats om att rul­la vidare med 1 300 nya lä­gen­he­ter vid Ny­torps gär­de och Kärr­torps IP.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

För­ra vec­kan var det stads­bygg­nads­nämndsmö­te och po­li­ti­ker­na kun­de enas om att gå vidare med hus­byg­ge på två svå­ra kon­flik­ty­tor i Sö­derort.

Mil­jö­par­ti­et, som så sent som för­ra må­na­den splitt­ra­de ma­jo­ri­te­ten gäl­lan­de hus i Ham­mar­by­sko­gen, kun­de nu samsas med si­na al­li­e­ra­de i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Med någ­ra brask­lap­par om na­tu­ren, gi­vet­vis.

Än drö­jer det ett bra tag in­nan spa­den är i mar­ken för de här två pro­jek­ten. Men be­slu­ten som fat­ta­des är som föl­jer:

700 bo­stä­der vid Ny­torps gär­de, som lig­ger mel­lan Björk­ha­gen och Kärr­torp. Start-PM är nu god­känt. Det be­ty­der att man bör­jar med de mer ex­ak­ta pla­ner­na. För­u­tom lä­gen­he­ter­na skis­sar man på tre för­sko­lor, id­rotts­hall, lo­ka­ler för mind­re verk­sam­he­ter och en mat­af­fär.

600 bo­stä­der i Kärr­torp, bred­vid id­rotts­plat­sen. Det här ären­det sköts upp på för­ra nämnd­mö­tet ef­tersom S och MP in­te hun­nit snac­ka ihop sig. Det man sköt upp var att god­kän­na för­valt­ning­ens re­do­vis­ning av sam­råd samt tjäns­te­män­nens gransk­ning av för­sla­get på de­talj­pla­nen. Nu kun­de man gö­ra tum­me upp, med föl­jan­de tillägg:

Man ska ta hän­syn till na­tu­ren.

Vik­stens­vä­gen ska in­te öpp­nas upp för ge­nom­fart.

Man ska se om det in­te blir bätt­re med punkt­hus än la­mel­ler i den söd­ra de­len. Allt­så: bygg på höj­den, in­te bred­den. Det­ta för att spa­ra na­tur­mark.

Se om det går att byg­ga ga­rage där det nu är p-plat­ser, istäl­let för att grä­va un­der­jor­dis­ka ga­rage. Det för­stör mar­ken för myc­ket, tyc­ker man. Christof­fer Röst­lund Jons­son

IL­LUST­RA­TION: STOCK­HOLM STAD

VISION. Så här kan de nya hu­sen i Kärr­torp kom­ma att se ut. Till hö­ger lig­ger grän­sen mot Nac­ka­re­ser­va­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.