Påsklo­va på Skarpnäcks Kul­tur­hus

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck -

Är du ung­dom och vill upp­täc­ka nya sa­ker un­der påsklo­vet? Då kan du gå till Skarpnäcks Kul­tur­hus som bju­der på ak­ti­vi­te­ter näs­tan var­je dag un­der påsklo­vet. Du kan till ex­em­pel tes­ta att spe­la i band, dan­sa som en fjä­der och en hö­na el­ler hänga i elas­tis­ka rep.

På fre­da­gen den 6 april kom­mer även ung­do­mar från tre oli­ka fri­tids­går­dar att upp­trä­da.

För vis­sa ak­ti­vi­te­ter­na mås­te man för­an­mä­la sig, men al­la da­gar är kost­nads­fria. Gå in på skarp­nack­skul­tur­hus.stock­holm.se för att få re­da på mer.

FO­TO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

ÖP­PET. Skarpnäcks kul­tur­hus ar­ran­ge­rar fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter un­der påsklo­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.