Sko­gens ko­nung be­sök­te Sö­derort

Sko­gens ko­nung har flyt­tat in i Sö­derort: Ba­gis har bli­vit med älg.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

För­ra hel­gen sväm­ma­de Sö­derorts so­ci­a­la me­di­er över med bil­der och fil­mer på den unge äl­gen i Bagar­mos­sen. Lo­kal­bon Kim For­ch­ham­mer var en av de som nåd­des av ryk­tet på lör­da­gen vid 14-ti­den, och ge­nast gav sig ut på cy­kel för att le­ta.

Och vid Rust­hål­larvä­gen stöt­te han på äl­gen. Den gick om­kring och mum­sa­de på trä­den, så Kim For­ch­ham­mer bör­ja­de plå­ta.

– Jag har bott i Bagar­mos­sen i tio år och ald­rig sett en älg här för­ut. Folk sä­ger att det var rätt van­ligt på 70-ta- let och en bit in på 80-ta­let, sä­ger For­ch­ham­mer.

En­ligt ho­nom stod äl­gen länge på sam­ma plats, opå­ver­kad av män­ni­skor och tra­fik. Ef­ter ett tag vand­ra­de den vi­da­re bort mot Skarpnäck, med den fo­to­gra­fe­ran­de Kim For­ch­ham­mer i släp­tåg.

Ver­ka­de den stres­sad?

– Nej in­te alls, den ver­ka­de ha det jät­te­my­sigt. In­te stres­sad alls. Sna­ra­re av­slapp­nad.

Mer stress blev det dock i Skarpnäck un­der sön­da­gen. Där dök han upp på Nämn­de­mans­bac­ken i Pung­pi­nan – på vil­lor­nas bak­går­dar. Lo­kal­bon Måns Adolfs­son be­rät­tar:

– Min dot­ter lek­te på bak­si­dan och kom in­spring­an­de och skrek att där var en älg. Jag trod­de hen­ne in­te, ut­an tänk­te att det var ett rå­djur som det bru­kar va­ra. Men jo, där stod den och kä­ka­de på ett äp­pel­träd. Se­dan när det bör­ja­de sam­las mer och mer folk så ver­ka­de det som att den tyck­te att det blev allt job­bi­ga­re. Så till slut så hop­pa­de den mel­lan tom­ter­na och sprang iväg, be­rät­tar Måns Adolfs­son. som fick en hög med älg­bajs i sin träd­gård.

FO­TO: KIM FOR­CH­HAM­MER

ÄLGAR RUNT. Gam­la Skarpnäcks­vä­gen, vid Ka­nin­par­ken, bjöd på nå­got ovan­ligt i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.