Nun­nor byg­ger ut och byg­ger om

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck -

Ål­der­doms­hem­met Stif­tel­sen Oscar 1:s min­ne ska bli stör­re. Hem­met, grun­dat 1875, lig­ger se­dan 1952 dolt bland trä­den på Fog­de­vä­gen i Bagar­mos­sen. Verk­sam­he­ten sköts av Se­ra­fim­syst­rar­na, en för­sam­ling pols­ka nun­nor. Nu hål­ler man på att byg­ga ett till hus med 20 styc­ken nya lä­gen­he­ter på tom­ten. När det är klart i ju­li, ska den gam­la hu­vud­bygg­na­den re­no­ve­ras och de 30 be­fint­li­ga lä­gen­he­ter­na ska bli 21 styc­ken stör­re och mo­der­na­re ly­or. Istäl­let för de­lad dusch ska nu al­la få var sin, till ex­em­pel. He­la pro­jek­tet ska va­ra klart näs­ta år. Stif­tel­sens ål­der­doms­hem är tänkt för mind­re be­med­la­de en­sam­stå­en­de kvin­nor. Läs ett läng­re re­por­tage om nun­nor­na och de­ras vård på stock­hol­mdi­rekt.se; sök på ”Se­ra­fim­syst­rar­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.