Po­li­ti­ker vill loc­ka ele­ver till för­or­ten

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Ska po­li­ti­ker­na bry sig om att en stor ma­jo­ri­tet av al­la ung­do­mar vill plug­ga i in­nersta­den? S fö­re­språ­kar kom­mu­na­la klus­ter i för­or­ter­na, me­dan M tyc­ker att ele­ver­na ska få gå där de vill.

Stock­holms tyngs­te skol­po­li­ti­ker Ol­le Bu­rell (S) är in­satt i Kärr­torps stört­dyk­ning. Han vill in­te ge nå­got stopp­da­tum, ut­an sä­ger ba­ra att han har det störs­ta för­tro­en­det för rek­torn, ” en av stans skick­li­gas­te”.

En ned­lägg­ning mo­dell Skär­hol­men och Fars­ta gym­na­si­um finns allt­så in­te på ho­ri­son­ten.

– Att ge upp är fel. Från po­li­tiskt håll ska vi ge Kärr­torp möj­lig­het att hålla i och hålla ut. Det har skett sto­ra för­änd­ring­ar på mark­na­den på tio år. Al­la vill ha kort res­tid och bra ut­bud på and­ra sa­ker om­kring. Där har in­nersta­den stark drag­ning. Och kol­lek­tiv­tra­fi­ken är en fak­tor och om man in­te lig­ger vid en knut­punkt, som Kärr­torp in­te gör, då mås­te man ha ex­tra gott ryk­te.

Vad sä­ger S om att läg­ga nya skolor i för­or­ter­na?

– Min vi­sion är att i in­nersta­den kom­plet­te­ras av klus- ter ut­an­för. Som lig­ger nä­ra stör­re knut­punk­ter för tba­nan, där det finns ett ut­bud av bu­ti­ker och gal­le­ri­or. Någ­ra ex­em­pel kan va­ra Lil­je­hol­men och Glo­ben, men ock­så Skär­hol­men och Kis­ta har po­ten­ti­al.

Hans op­po­si­tion är bor­gar­rå­det Ce­ci­lia Brinck (M).

Hon vill in­te ge kon­kre­ta för­slag på åt­gär­der som kan hind­ra för­orts­sko­lor­na att dö ut. Frå­gan är kom­plex, och gi­vet­vis ska ” al­la skolor va­ra så bra att man vill gå där”.

– Pen­deln att ele­ver­na söker sig mot stan har vi sett un­der lång tid. Det är in­te nöd­vän­digt­vis till in­nersta­den ut­an ett steg när­ma­re. Bor du i Sö­der­täl­je söker du Bot­kyr­ka el­ler Sa­lem, ex­em­pel­vis, sä­ger Ce­ci­lia Brinck.

– Men vi får in­te glöm­ma att gym­na­si­um är en fri­vil­lig skol­form. Vi vill att ele­ver­na ska plug­ga där de vill. Det hand­lar in­te ba­ra om geo­gra­fi, ut­an att även er­bju­da de pro­gram som de vill ha. Och vi vet in­te all­tid var­för de väl­jer som de gör, ibland kan det va­ra att man vill gå med si­na kom­pi­sar som av­gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.