Nu går det fint för dem att spe­la boll

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - El­la Sö­der­berg

Spring­er du blir det fri­spark – till mot­stån­dar­la­get. I veckan in­vig­des gå­fot­boll för se­ni­o­rer i Enske­de. Det lång­sam­ma spe­let spri­der sig nu snabbt över he­la Stock­holm.

I mån­dags var det in­vig­ning för Enske­de IK:s sats­ning på gå­fot­boll för se­ni­o­rer. På plats fanns ett 40-tal fot­bolls­in­tres­se­ra­de se­ni­o­rer re­do att få kic­ka igång.

In­nan mat­cher­na drog igång för­kla­ra­des reg­ler­na. Gå­fot­boll är stort i bland an­nat Eng­land och Ita­li­en, och är ung­e­fär som van­lig fot­boll, för­u­tom att man in­te får springa. Här gäl­ler in­te hel­ler off­si­de el­ler in­kast.

– Om man spring­er blir det fri­spark. Man får in­te fil­ma, sånt är vi tröt­ta på, då blir straf­fet att man blir ut­an kaf­fe och bul­le ef­teråt, sa ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren He­le­na Nord­löf från Enske­de IK:s kans­li, och al­la skrat­tar.

Det är in­te hel­ler tillå­tet att stå på bol­len då det finns risk för fall­ska­dor, och en hjärt­star­ta­re finns på plats ifall nå­got skul­le hän­da. Var­je match är 2 x 15 mi­nu­ter med sju spe­la­re i var­je lag.

På plats och re­do att spe­la är May-Britt Carls­son, 75 år. Hon fick hö­ra om gå­fot­bol­len via Årsta­pa­vil­jong­en, en mö­tes­plats för se­ni­o­rer. Hon var med när dam­fot­bol­len drog igång i Sve­ri­ge och spe­la­de då i Gam­la Upsa­la Fot­boll.

– När dam­fot­bol­len kom var det först på skoj tänk­te man. Men ef­ter förs­ta mat­chen skrev Upsa­la Nya Tid­ning ” Stor­suc­cé – 500 tit­tar på dam­fot­boll”, sä­ger May-Britt.

May-Britt är no­ga med att hål­la sig fy­siskt ak­tiv, och trots att hon är 75 år kan hon som gam­mal gym­nast gå ner i spa­gat.

Näs­ta steg … Mikael Nor­berg som job­bar på Stock­holms id­rotts­för­bund är po­si­tiv till gå­fot­bol­len i Enske­de.

– Näs­ta steg blir att nå de som in­te är så fy­siskt ak­ti­va. Det är vik­tigt att det finns en sån här grund och det finns ett stort an­tal som är in­tres­se­ra­de av det, och vi ser att fler lag star­tar gå­fot­boll, sä­ger Mikael.

När mat­chen drar igång är det fle­ra som fres­tas att ta någ­ra ex­tra snab­ba steg, vil­ket le­der till fle­ra fri­spar­kar. När fri­spar­kar­na ska läg­gas gäl­ler sam­ma sak – in­te ta sats ut­an helt en­kelt ba­ra gå fram till bol­len och skju­ta iväg den så gott det går. På av­by­tar­lin­jen står Rod Bengts­son, 72 år, och vän­tar på sin tur.

– Det här är jät­te­ro­ligt. I bör­jan tänk­te jag att det skul­le va­ra li­te tön­tigt, jag har spe­lat fot­boll i över 60 år. Men det ro­ligt att rö­ra på sig och svårt att hål­la igen, man vill ju springa, sä­ger han.

Vik­tig sam­hö­rig­het Idrotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren ( S) och Enske­de IK:s ord­fö­ran­de Lars Rå­da fanns ock­så på plats och klipp­te in­vig­nings­ban­det.

– Den so­ci­a­la ge­men­ska­pen är vik­tig i al­la åld­rar. Vi som stad mås­te möj­lig­gö­ra det­ta, där­för är jag glad och tack­sam att det här blir av, sa Emi­lia Bjuggren.

I fort­sätt­ning­en kom­mer det att spe­las gå­fot­boll var­je ons­dag kloc­kan 10.00 på Enske­de IP, och man kan an­mä­la sig på an­ting­en Enske­de IK:s hem­si­da el­ler ba­ra kom­ma för­bi un­der trä­ning­en. Sol­ber­ga BK i Älv­sjö och IFK Vik­sjö i Jär­fäl­la är ock­så på gång att star­ta gå­fot­boll för se­ni­o­rer, am­bi­tio­nen är att kom­ma igång så fort som möj­ligt. RE­DO. Mar­ga­re­ta Bristrand, 81 år, och Rod Bengts­son, 72 år, vän­tar på att det ska bli de­ras tur att spe­la. Al­la spe­la­re och in­blan­da­de stäl­ler upp sig för grupp­fo­to när mat­cher­na är kla­ra.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

GRUPPGEMENSKAP.

AK­TIV PIONJÄR. May-Britt Carls­son var med när dam­fot­bol­len drog igång i Sve­ri­ge. Hon star­ta­de även cy­kel­grup­pen Ping­lor­na och kan gå ner i spa­gat trots att hon är 75 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.