Bagar­mos­sens uni­ka lo­djur är på vil vägar

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Bagis har bli­vit av med sitt lo­djur.

– Vi vet in­te var sta­tyn ta­git vägen, sä­ger sta­dens an­sva­ri­ga.

Det hand­lar om Ar­vid Knöp­pels brons­sta­ty Lo­djur, fö­re­stäl­lan­de, tja, ett lo­djur helt en­kelt. Se­dan 1962 har den stått ut­an­för Berg­holms­sko­lan på Rust­hål­larvä­gen i Bagar­mos­sen. Men nu gör den in­te det läng­re.

Ef­tersom sko­lan ska ri­vas har upp­märk­sam­ma lä­sa­re hört av sig till sin lo­kal­tid­ning och und­rat vad som hänt med det fyr­fo­ta­de katt­dju­ret, och var det ska ham­na nu. Så vi bör­jar nys­ta i det.

Kul­tur­för­valt­ning­en tvår si­na hän­der och skic­kar oss till Stads­mu­se­et. Där har man ock­så hört att kat­ten är på vil­lo­vä­gar, men det lig­ger in­te på de­ras an­svar, och de hän­vi­sar till­ba­ka till Kul­tur­för­valt­ning­en.

Viss­te in­te om det

Mår­ten Cas­ten­fors, chef för Stock­holms of­fent­li­ga konst, er­kän­ner att visst har de hand om sta­ty­er, men när ver­ket väl är på plats går an­sva­ret över till fas­tig­hets­ä­ga­ren. I det­ta fall allt­så Si­sab, som ba­sar över kom­mu­na­la skol­bygg­na­der.

På Si­sab vet man ing­et om det­ta, in­te ens att lo­dju­ret sak­nas. De vill helst skju­ta till­ba­ka an­sva­ret på Kul­tur­för­valt­ning­en. Men ef­ter ett par da­gars lus­kan­de hör Si­sab:s press­per­son Tho­mas Berg­sell av sig med svar:

– Ty­värr ver­kar det som om att lo­dju­ret för­svun­nit. Idag när vi be­sök­te plat­sen kun­de vi se mär­ken ef­ter att nå­gon fors­lat bort sta­tyn. Vi bör­jar nu med att med­de­la Stads­hu­sets sam­lingsen­het att vi sak­nar en sta­ty och föl­jer se­dan de­ras råd hur vi går vi­da­re. Det finns en strim­ma av hopp i att nå­gon sys­ter­or­ga­ni­sa­tion in­om sta­den ta­git hand om sta­tyn och glömt med­de­la oss. Tack för att du och din lä­sa­re upp­märk­sam­ma­de oss, sä­ger Tho­mas Berg­sell. Christof­fer Röst­lund Jons­son

FO­TO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

HJÄLP, VAR ÄR JAG? var är lo­dju­ret?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.