IKA JOHANNESSON

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholms Helg -

In­ter­vju­tid­ning­en SEX är till­ba­ka med sitt förs­ta num­mer på 11 år. Vi frå­ga­de chefre­dak­tö­ren Ika Johannesson om hen­nes dry­gas­te in­ter­vju­per­son och var­för Zin­ken är bäst.

Var­för be­hövs tid­ning­en SEX? – För att vi be­fin­ner oss i en pop­kul­tu­rell tid­nings­ö­ken. Var­för åter­upp­står den just nu?

– Av ren lust och gläd­je. Jag ha­de länge pla­ne­rat att vi skul­le gö­ra ett nytt num­mer la­gom till ti­o­år­sju­bi­le­u­met av vår ner­lägg­ning. Men det hann jag såklart in­te, så nu kom­mer nya num­ret gans­ka ex­akt el­va år se­na­re. Vi ger ock­så ut en an­to­lo­gi med ut­val­da tex­ter. Det är ett ro­ligt sätt att fi­ra en fin sak som vi höll på med för länge se­dan.

Dry­gas­te per­son du in­ter­vju­at?

– Jag mås­te nog sä­ga Jim­my Page i Led Zep­pe­lin. Han var osan­no­likt dryg. På ni­vån att bå­de Ro­bert Plant och John Paul Jo­nes över­kom­pen­se­ra­de så myc­ket att he­la si­tu­a­tio­nen blev out­härd­ligt pin­sam. Re­sul­ta­tet vi­sa­des in­för mil­jon­publik i den tv-sän­da Po­lar­pris­ga­lan. Kul, verk­li­gen.

Vad är gre­jen med en­bart fråga-svarin­ter­vju­er?

– Ibland är det skönt att få ta del av ett sam­tal.

När sa du se­nast nå­got rik­tigt elakt till nå­gon, och ång­ra­de dig?

– Tid­ning­ens art director Vej­de Gustafs­son ha­de för­ny­at for­men in­för det här num­ret. Jag tyck­te in­te alls att det var fint och var li­te väl rätt­fram med den åsik­ten. Det skäms jag fort­fa­ran­de för.

När kom­mer nya num­ret, och vad bju­der det på?

– Vi har släpp­fest på Söd­ra Bar på tors­dag den 17 maj. Kom och fi­ra med oss! Jag kan be­rät­ta att det in­ne­hål­ler fle­ra ex­klu­si­va in­ter­vju­er som det kom­mer att ta­las om.

Se­nas­te du kill­gis­sa­de så hand­la­de det om...?

– Det gör jag nog mest he­la ti­den. Se­nast var det när jag av­fär­da­de min kil­les oro för att mo­torn skul­le skä­ra i vår gam­la Ca­ma­ro från 1975 när vi häm­ta­de den från vin- ter­för­va­ring­en. Jag häv­de ur mig om ol­ja, håll­bar­het, V8-mo­to­rer och att han bor­de slapp­na av.

En låt som all­tid får dig att dan­sa?

– Electric med Lei­la K.

Var bor du och vad är sämst re­spek­ti­ve bäst med att bo just där?

– Jag har bott i sam­ma lä­gen­het i Zin­kens­damm i tju­go år och vill ald­rig flyt­ta från kvar­te­ret. Allt finns här; järn­af­fär, el­bu­tik, Pa­per­cut, vin­bar, sunk­bar, god thai, My­ror­na och Bör­jes Färg, och nu har dess­utom Ö&B pre­cis öpp­nat. Det är ju för bra för att va­ra sant! Sämst är att jag bor tvärs över från luft­mät­nings­sta­tio­nen på Horns­ga­tan och att Gustav Fri­do­lin ny­li­gen häv­da­de i Ak­tu­ellt att barn får can­cer av att bo här, typ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.