Unga! Hjälp oss på tid­ning­en nå ut till er

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - EVE­LI­NA HERTZ Re­por­ter

En av de bäs­ta sa­ker­na med att job­ba som lo­kal­re­por­ter är att få kom­ma ut i vå­ra om­rå­den och träf­fa al­la coo­la, fi­na och smar­ta ung­do­mar som bor här. Ibland ses vi för att ni har nå­got pro­jekt på gång som vi vill skri­va om. And­ra gång­er för att hö­ra vad ni tän­ker om er fri­tids­gård, sko­la el­ler en an­nan spe­ci­ell frå­ga.

Nå­got som of­ta kom­mer upp i vå­ra sam­tal är er öns­kan om att lyf­ta fram or­ten som nå­got po­si­tivt. ”Folk tror att det ba­ra hän­der då­li­ga sa­ker här, men det hän­der väl­digt myc­ket bra ock­så”, är en me­ning jag väl­digt of­ta hör. Ni är så tröt­ta på att me­di­er ba­ra skri­ver om era om­rå­den när det hand­lar om kri­mi­na­li­tet el­ler nå­got an­nat ne­ga­tivt.

Det här har fått mig att fun­de­ra på många ung­do­mars upp­fatt­ning av hur me­die­bil­den av de­ras om­rå­de ser ut. Som lo­kal­tid­ning är det vår roll att skri­va om stort och smått som hän­der i stads­de­len. Vår vil­ja är att va­ra en del av om­rå­det. Vi vill (och äls­kar) att va­ra på plats när ni har nå­got att be­rät­ta för oss och al­la and­ra som bor i om­rå­det.

Riks­me­di­er där­e­mot, de har en an­nan roll. De skri­ver om så­dant som sker run­tom i lan­det som är re­le­vant för fle­ra än dem som bor i just det när­om­rå­det. Of­ta blir det sto­ra krim­hän­del­ser. (Där­med in­te sagt att fler me­di­er bor­de ha lo­kal­re­dak­tio­ner och att de som har det kanske bor­de bli bätt­re på att be­sö­ka fler om­rå­den. Lo­kal­jour­na­li­stik FTW!).

Hursom­helst. Vi som job­bar på lo­kal­tid­ning har allt­så en väl­digt vik­tig del i att många ung­do­mar kän­ner så­här. Men jag kan in­te lå­ta bli att tän­ka att vi ÄR ju ute väl­digt of­ta och pra­tar med er. Hur kom­mer det sig att det in­te på­ver­kar bil­den av hur ni kän­ner er re­pre­sen­te­ra­de i me­di­er? Är vi för då­li­ga på att spri­da det vi skri­ver i ka­na­ler där ni lä­ser? I så fall, hur ska vi nå er bätt­re? Be­rät­ta för oss!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.