Be­fria de stac­kars trä­den

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! -

När SL i hös­tas var kla­ra med om­bygg­na­den av Tvär­ba­nan nyplan­te­ra­des ett an­tal träd mel­lan Mår­tens­dal och He­li­os­ga­tan (de ti­di­ga­re togs bort i sam­band med ar­be­tet). De nya trä­den är in­vi­ra­de i spänn­band som ald­rig ta­gits bort. Nu gröns­kar trä­den in­stäng­da i si­na spänn­band och käm­par för att kun­na bre ut si­na gre­nar men det går ju in­te sär­skilt bra. Det vill sä­ga in­te alls.

Jag skrev i slu­tet av april till Stock­holms TYCK TILL-app och fick svar att det hand­lar om att SL äger mar­ken och de ska ge sta­den klar­tec­ken att gö­ra nå­got på den mar­ken. Ing­et har hänt. Nu har jag skri­vit igen och skri­vit även till Tra­fik­kon­to­ret.

Hur svårt kan det va­ra? En ste­ge, ett par gub­bar och ett red­skap som kla­rar av att av­lägs­na spänn­ban­den. På nat­ten när tå­gen in­te går kanske, pre­cis som när man tryck­te ner de nya plan­tor­na. Det kanske ver­kar som ett ynk­ligt pro­blem men jag li­der med trä­den. De kanske dör om de in­te blir ut­släpp­ta. Det bör­jar verk­li­gen bli bråt­tom att gö­ra nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.