Här ska nytt skol­hus byg­gas vid Gull­mars­plan

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholm - Eva Tonström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Yt­ter­li­ga­re ett skol­hus ska byg­gas vid Värm­dö gym­na­si­um. Det ska va­ra till för särsko­lans ele­ver och ele­ver med rö­rel­se­hin­der.

Sta­den pla­ne­rar att stäl­la upp yt­ter­li­ga­re ett till­fäl­ligt skol­hus in­till Värm­dö gym­na­si­um vid Gull­mars­plan, bred­vid Årsta­sko­lans hög­sta­di­um. Hu­set blir tre vå­ning­ar högt och ställs mel­lan gym­na­si­ets par­ke­ring och Enske­de­hal­lens par­ke­ring. Det ut­rus­tas med fem klass­rum, grupp­rum och lä­rar­ar­bets­plat­ser och kom­mer att ha plats för 90 ele­ver.

Tan­ken är att rö­rel­se­hind­ra­de ele­ver som idag går på Skans­kvarns­sko­lan och ele­ver från särsko­lan ska få plats där till dess att Skans­kvarns­sko­lan byggts ut. Nya Skans­kvarn ska rym­ma tre pa­ral­lell­klas­ser i års­kurs F-9, plus plat­ser för rö­rel­se­hind­ra­de och särsko­le­e­le­ver. Även nya Lin­de­sko­lan och den pla­ne­ra­de grund­sko­lan vid Bo­li­den­plan ska kun­na ta emot ele­ver med de här be­ho­ven på sikt.

Årsta­sko­lans hög­sta­di­um flyt­ta­de från Års­ta till till­fäl­li­ga lo­ka­ler vid Värm­dö gym­na­si­um i au­gusti för­ra året, ef­tersom de in­te läng­re får plats på hu­vud­sko­lan.

Det nya skol­hu­set ska stå klart vid års­skif­tet.

FOTO: EVA TONSTRÖM

PLAT­SEN. Här in­till par­ke­ring­en vid Värm­dö gym­na­si­um, ställs nya skol­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.