He­tas­te val­frå­gor­na i Skarpnäck

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund @di­rekt­press.se

Vi vill ska­pa För­bi­fart Skarpnäck, en väg som för­bin­der mo­tor­väg 229 mot Ty­resö med en an­knyt­ning mot den pla­ne­ra­de Ös­ter­le­den.

Vad brin­ner vå­ra all­ra mest lo­ka­la po­li­ti­ker hår­dast för?

Vi frå­ga­de stads­de­lens två star­ka kvin­nor – Lars­son och Lutz – hur de vill att lan­det ska lig­ga längs Lin­je 17 de när­mas­te fy­ra åren.

En stads­dels­nämnds makt är be­grän­sad. Of­ta får den ba­ra age­ra som en frå­ge­vägg åt de tunga ka­no­ner­na i stads­hu­set. Sam­ti­dig är de när­mast väl­jar­na och får ta emot bå­de hiss och diss di­rekt från fol­ket. Här är ma­jo­ri­te­tens och op­po­si­tio­nens vik­ti­gas­te strids­frå­gor i Skarpnäcks stads­del.

Mil­jö­par­ti­et: Ewa Lars­son, ord­fö­ran­de

✓ Be­ta­la för bi­len. De fles­ta är nöj­da med de nya p-av­gif­ter­na i Sö­derort, det har bli­vit lät­ta­re att par­ke­ra. Sö­der­malms­bor täp­per in­te läng­re till ga­tor­na. (M) har sva­jat men det ver­kar som de lan­dar på att ta bort av­gif­ter­na, allt­så en åter­gång till par­ke­rings­ter­rorn. Det vill in­te vi. ✓ Mind­re bygg i sko­gen. ( S) och ( M) vill of­ta of­ta sam­ma sak när det gäl­ler byg­gan­de. Där är vårt in­fly­tan­de ge­nom (S)-sam­ar­be­te av­gö­ran­de för att sty­ra mot lo­kal hän­syn och håll­bart tänk. När det gäl­ler Ham­mar­by­sko­gen så vill de bå­da par­ti­er­na gö­ra sam­ma byg­gin­trång. Där krä­ver vi mer hän­syn till bi­o­lo­gi och eko­lo­gi. Bygg hell­re längs Finn Malm­grens väg och Ham­mar­by­vä­gen, men in­te mitt i en skog! ✓ Rent och tryggt i centr

um. Mitt mant­ra är: al­la go­da kraf­ter till­sam­mans. Vi job­bar för ökad trygg­het ge­nom att hål­la rent i vå­ra oli­ka små cent­rum, bätt­re be­lys­ning, och sam­ar­be­ta med det lo­ka­la nä­rings­li­vet. Och vi har ökat öp­pet­ti­der­na på Skarpnäcks kul­tur­hus och på ung­doms­går­dar­na. Sam­ar­be­tet med po­li­sen har kom­mit igång igen ef­ter någ­ra svå­ra år då de­ras om­or­ga­ni­sa­tion gjor­de att stads­de­len helt plöts­ligt stod ut­an lo­kal po­lis.

Mo­de­ra­ter­na: Kristi­na Lutz, vice ord­fö­ran­de

✓ Trygg­he­ten först. Vi vill ha till­ba­ka po­lis­sta­tio­nen. Och fler po­li­ser, ord­nings­vak­ter och ka­me­ror, och noll­to­le­rans mot klot­ter, ska­de­gö­rel­se, ned­skräp­ning. För­u­tom aku­ta åt­gär­der be­hövs fö­re­byg­gan­de in­sat­ser: trygg stads­pla­ne­ring, kart­lägg­ning av he­der­s­våld och våld i re­la­tio­ner, och ti­di­ga in­sat­ser bland barn i risk­zo­ner. I Skarpnäck hand­lar det om att ut­veck­la det som gjorts i Skarpnäck­slyf­tet, vil­ket i sig hand­lar just om ti­di­ga so­ci­al in­sat­ser. ✓ Hus att bo i. Bo­stä­der är en av de vik­ti­gas­te val­frå­gor­na. Reg­ler­na för att byg­ga mås­te bli enkla­re så tak­ten ökar och pri­ser­na sjun­ker. Skarpnäcks stads­del har många sto­ra pro­jekt som va­rit på gång åra­tal. Nu mås­te spa­den sät­tas i mar­ken. Många vill flyt­ta hit. Fler in­vå­na­re ger bätt­re ser­vice med fler sko­lor, bu­ti­ker och ar­bets­plat­ser. ✓ För­bi­fart Skarpnäck. Fler in­vå­na­re ger mer tra­fik­pro­blem, som vi re­dan har. Man mås­te byg­ga ut för fot­gäng­a­re, cy­klis­ter, bi­lis­ter och kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Vi vill ska­pa För­bi­fart Skarpnäck, en väg som för­bin­der mo­tor­väg 229 mot Ty­resö med en an­knyt­ning mot den pla­ne­ra­de Ös­ter­le­den. Det kom­mer att av­las­ta de lo­ka­la vägar­na samt Nynäs­vä­gen. Vi vill sat­sa på fler tba­ne­upp­gång­ar längs Lin­je 17 och tur­tät­he­ten mås­te öka.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

RIVALER. Ewa Lars­son, Mil­jö­par­ti­et, och Kristi­na Lutz, Mo­de­ra­ter­na, är Skarpnäcks top­po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.