Ki­ka in i Ba­gis nya fol­kets hus – in­nan öpp­ning­en

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

En ri­då för en kvarts mil­jon och dans­vän­ligt golv: Bagar­mos­sen fol­kets hus är in­ne på slut­tam­pen inför pånytt­fö­del­sen.

”I can see your pain”, sä­ger den vi­te lil­le ro­bo­ten Alex mo­lo­ket och tar någ­ra ste­la dans­steg. ”The most hu­man”, en fö­re­ställ­ning med män­ni­ska och ro­bot, re­pas i dans­sa­len på and­ra vå­ning­en.

– Ja, vi vill ska­pa en hub för dan­sa­re och ko­re­o­gra­fer, ef­tersom det bor så väl­digt många så­da­na just i Ba­gis, för­kla­rar hu­sets fö­re­stån­da­re Lena Wolm­ner för kul­tur­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S), sam­ti­digt som Alex plug­gas in med sladd i väg­gen för ladd­ning.

Pa­us för val Ny­in­vig­ning­en av Bagar­mos­sen fol­kets hus har fått flyt­tas fram. Lju­di­so­le­ring av sto­ra sa­len var svå­ra­re än trott och de om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar­na har spräckt sche­mat. Sl­ut­be­sikt­ning blir i ok­to­ber med en pa­us i byg­gan­det den 9 september då kå­ken blir röst­lo­kal.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Bjuggren är här för en rund­tur av vad som ska bli Stock­holms till ytan störs­ta fol­kets hus, för att få en för­a­ning om vad kom­mu­nen får för mil­jo­nen som put­tats in i fix­an­det. Trots en brin­nan­de val­rö­rel­se i slut­ske­de ska det van­li­ga dags­ver­ket skö­tas: ”Vi vill såklart få fort­satt för­tro­en­de att sty­ra sta­den och då går det in­te att ha satt allt på pa­us i fem vec­kor”, sä­ger hon.

Vik­tigt för de­mo­kra­tin – Jag tyc­ker att fol­kets hus är vik­tigt för att folk ska kun­na ta plats och or­ga­ni­se­ra sig de­mo­kra­tiskt. Det är skill­nad på kom­mer­si­el­la och ic­ke-kom­mer­si­el­la ytor. Till­gång till mö­tes­plat­ser ska in­te sty­ras av vem som har råd att köpa sa­ker. Och så fylls ett be­hov av kul­tur och nö­jen, sä­ger Emi­lia Bjugren, me­dan Lena Wolm­ner le­der in i sto­ra sa­len.

Där har man byggt ett rum i rum­met för max­i­mal lju­di­so­le­ring, och ett ”dans­vän­ligt” par­kett­golv ska läg­gas. Upp­dra­get att de­sig­na en ny ri­då, pyn­tad av Sta­tens kul­tur­råd för 250 000 kr, har gått till lo­ka­la konst­nä­ren Eva Mag.

Ing­en deg till pr Fredrik Sti­ern stedt är till var­dags lä­ra­re och se­dan i vå­ras ock­så ny ord­fö­ran­de för för­e­ning­en som styr hu­set. Han läng­tar ef­ter att få pro­va att ar­ran­ge­ra kon­ser­ter och te­a­ter.

– Jag hop­pas på Ba­gis­bor­na. Det finns för li­te kän­ne­dom om att vi finns. Egent­li­gen bor­de vi ha en stor mark­nads­fö­rings­kam­panj, men det finns det inga peng­ar till, sä­ger han.

Till­gång till mö­tes­plat­ser ska in­te sty­ras av vem som har råd att köpa sa­ker. Och så fylls ett be­hov av kul­tur och nö­jen.

TYST. Lena Wolm­ner och Emi­lia Bjuggren (S) kol­lar in den nu­me­ra lju­di­so­le­ra­de sto­ra sa­len.

Fredrik Stjernstedt.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SKA BLI STÖRST. Lena Wolm­ner vi­sar upp det som ska bli Stock­holms störs­ta fol­kets hus ef­ter att det re­no­ve­rats för nio mil­jo­ner kro­nor.

MEKANISKT. Ro­bo­ten Alex re­par re­dan i hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.