Så ska Ba­gis och Skarpnäck byg­gas ihop

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

Om­rå­det Berg­holms­bac­ken in­går ide sto­ra för­tät­nings­pla­ner­na av Bagar­mos­sen och Skarp näck. Och nu lig­ger det se­nas­te för­sla­get ute på sam­råd, allt­så den pe­ri­od då all­män­he­ten och re­le­van­ta re­miss­in­stan­ser får sä­ga sitt. Den här etap­pen in­vol­ve­rar fle­ra oli­ka bygg­bo­lag och ar­ki­tek­ter, och ska bland an­nat in­ne­hål­la 270 hy­res­rät­ter, 380 bo­stads­rät­ter, sko­lor, ga­rage och park. Byg­gan­det in­ne­bär att den gam­la Berg­holms­sko­lan rivs.

De kom­plet­ta pla­ner­na lig­ger ute på sam­råd till den 3 ok­to­ber. Duk an­se dem på stads­bygg­nads­kon­to­ret, tek­nis­ka nämnd hu­set, Skarp näck s kul­tur­hus och Bagar­mos­sens bibliotek. Det blir ock­så ett öp­pet hus ons­da­gen den 19 september, kloc­kan 16 till 19 i Bagar­mos­sen fol­kets hus.

BYG­GE. Vid kors­ning­en Bergs­råds­vä­gen-Rust­hål­larvä­gen vill man byg­ga ett punkt­hus på 12 vå­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.