Nu öpp­nar Da­len com­mu­ni­ty cen­ter

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Nya Da­len com­mu­ni­ty cen­ter, DCC, ska hjäl­pa unga vux­na att få jobb – men först be­hö­ver de lä­ra sig att gå upp på mor­go­nen.

Ef­ter myc­ket prat och många tu­rer, nu har Da­len änt­li­gen fått ett eget com­mu­ni­ty cen­ter, Da­len CC. Där ska unga i ål­dern 18-29 år kun­na del­ta i gra­tis trä­nings­pass, och and­ra ak­ti­vi­te­ter, få per­son­lig stött­ning och hjälp att sö­ka ut­bild­ning­ar och jobb.

Lä­ra sig gå upp Nå­got man kom­mer att job­ba myc­ket med i Da­len är att hjäl­pa de unga vux­na i om­rå­det att byg­ga upp en struk­tur i var­da­gen. Förs­ta upp­gif­ten: Lä­ra sig so­va, äta bra och bör­ja trä­na.

– Om du in­te kla­rar att gå upp mor­go­nen kla­rar du hel­ler in­te att gå till en ar­bets­plats. Man mås­te bör­ja i den än­den, sä­ger Nish­ti Hus­se­i­ni, som kom­mer att job­ba på bå­de Rågs­ved och Da­len CC.

Hon har va­rit med se­dan star­ten av RCC år 2012 och lärt sig att det in­te är nå­gon idé att bör­ja pra­ta om CV:n och kar­riär­mål för­rän man har en dygns­rytm som fun- kar. Där­för be­hövs myc­ket stött­ning i bör­jan.

– Man kanske bör­jar med att ses kor­ta stun­der, men of­ta. Om en per­son in­te bru­kar gå upp för­rän sent på ef­ter­mid­da­gen kanske man bör­jar träf­fas kloc­kan 13, och ef­ter­hand ses man allt ti­di­ga­re, sä­ger Nish­ti.

Så små­ning­om kan man bör­ja pra­ta om jobb och ut­bild­ning och det sköts då av Jobb­torg Unga, sta­dens sats­ning på att fixa ar­be­te åt unga, som de sam­ar­be­tar med.

Öp­pet två da­gar i vec­kan Da­len CC kom­mer att va­ra öp­pet två da­gar i vec­kan, tis- da­gar och tors­da­gar, och hål­ler till i ny­må­la­de lo­ka­ler i sam­ma hus som Da­lens ung­doms­gård, med in­gång från bak­si­dan. De kom­mer att ha fas­ta öp­pet­ti­der med ord­na­de ak­ti­vi­te­ter, där man kan drop­pa in gra­tis, utö­ver det kan man bo­ka tid för in­di­vi­du­ell coach­ning. I sam­band med fys­pas­sen kom­mer del­ta­gar­na få nå­got att äta.

– Fun­ge­rar krop­pen så fun­ge­rar knop­pen, det häng­er ihop. Många äter ald­rig frukost el­ler lunch, det kanske in­te ens finns mat hem­ma.

In­vigs på Da­len­da­gen På sön­dag, på Da­len­da­gen, är det in­vig­ning – trots att mö­b­ler­na är för­se­na­de, en­ligt Nish­ti. Men Da­len- tea­met har re­dan smygstar­tat verk­sam­he­ten. I tors­dags för­ra vec­kan ord­na­des en grill­kväll dit någ­ra unga Da­len­bor kom.

– Vi be­hö­ver kom­ma igång och spri­da att vi finns, via ung­doms­går­den, so­ci­a­la me­di­er och and­ra kon­tak­ter vi har. Det får ta li­te tid, sä­ger Nish­ti. Nish­ti Hus­se­i­ni är jät­te­glad och nöjd med lo­ka­len, när­he­ten till ung­doms­går­den är ett stort plus, me­nar hon.

TRIVS RE­DAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.