Al­li­an­sen lo­var att skro­ta hel­tids­re­form

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Re­for­men som tillå­ter barn till för­äld­ra­le­di­ga att gå i för­sko­lan på hel­tid har va­rit och är fort­satt en het frå­ga i Stock­holms­po­li­ti­ken. Al­li­ans­par­ti­er­na lo­var nu att ri­va upp be­slu­tet vid en val­se­ger.

2017 års re­form som till­lå­ter barn till för­äld­ra­le­di­ga att gå i för­sko­lan på hel­tid har va­rit och är fort­satt en het strids­frå­ga i Stock­holms­po­li­ti­ken. Nu lo­var de fy­ra al­li­ans­par­ti­er­na att ri­va upp be­slu­tet vid en val­se­ger.

An­na Kö­nig Jerl­myr, Mo­de­ra­ter­nas grupple­da­re i Stads­hu­set, me­nar att re­for­men som sit­tan­de ma­jo­ri­tet dri­vit ige­nom, som in­ne­bär att barn till för­äld­ra­le­di­ga har rätt till hel­tid i för­sko­lan slår mot för­sko­le­lä­rar­na.

– Vi anser att vårt för­slag som gäl­ler 30 tim­mar i vec­kan för barn till för­äld­ra­le­di­ga är ge­ne­röst nog. Den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten för bar­nen är of­ta mel­lan kloc­kan 9 och 15 så de här bar­nen får ta del av det mes- ta. Det blir ett sätt att av­las­ta de som ar­be­tar i för­sko­lan, vi har lyss­nat på dem och som det är idag så hål­ler det in­te. Det är ock­så ett sätt att öka kva­li­te­ten på den ti­den bar­nen är på för­sko­lan, sä­ger hon.

Al­li­an­sen ena­de

De fy­ra al­li­ans­par­ti­er­na har enats om att gå till val på att ri­va upp hel­tids­re­for­men.

– Vi är sam­man­pra­ta­de om det här till skill­nad från de röd­grön­ro­sa, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr (M).

Lot­ta Ed­holm, Li­be­ra­ler­nas första­namn i Stock­holm, hål­ler med An­na Kö­nig Jerl­myr.

– Jag har ta­lat med så många för­s­kol­lä­ra­re som är helt ur­sin­ni­ga över hur den här re­for­men har sla­git, in­te minst mot bar­nen. För­sko­lan ska in­te va­ra som ett snabb­köp för för­äld­rar som ska va­ra till­gäng­lig för al­la all­tid, sä­ger Lot­ta Ed­holm (L), op­po­si­tions­bor­gar­råd.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har gått i brä­schen för re­for­men och fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gård (S) har ti­di­ga­re hård­nac­kat för­sva­rat sig mot kritiken som fun­nits. Hon me­nar att sats­ning­en är fi­nan­si­e­rad då de röd­grö­na höjt för­sko le scha­blo­nen var­je år vid mak­ten, nu se­nast med tre pro­cent.

Mil­jö­par­ti­et är in­ne på sam­ma lin­je.

– Vi har till­sam­mans med den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten gjort om­fat­tan­de sats­ning­ar på för­sko­lan un­der den här man­dat­pe­ri­o­den sam­ti­digt som rät­ten till hel­tid in­förts. Vi vill in­te änd­ra på rät­ten till hel­tid i för­sko­lan, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), mil­jö­bor­gar­råd och par­ti­ets första­namn på val­se­deln i kom­mun­va­let.

V vill skju­ta till mer peng­ar

Kol­le­gor­na i den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten, Väns­ter­par­ti­et, vill där­e­mot läg­ga än­nu mer peng­ar på för­sko­lor­na.

” Vi tyc­ker i grund och bot­ten att rät­ten till hel­tid i för­sko­lan är bra men för att den ska va­ra kvar tyc­ker vi för­sko­lor­na be­hö­ver mer peng­ar till ökad be­man­ning och mind­re barn­grup­per”, skri­ver Si­ri Jons­son, pressek­re­te­ra­re på Väns­ter­par­ti­et i ett mejl.

Jag har ta­lat med så många för­s­kol­lä­ra­re som är helt ur­sin­ni­ga.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÖR­SKO­LA. Be­slu­tet att lå­ta barn till för­äld­ra­le­di­ga va­ra hel­tid i för­sko­lan är li­ka hårt för­sva­rat av S som det kri­ti­se­rats av al­li­ans­par­ti­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.