VA­LET ÄR RE­DAN IGÅNG I SÖ­DERORT

Näs­tan hälf­ten av al­la stock­hol­ma­re väljer att rös­ta i för­tid

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 -

S edan 1944 har man kun­nat rös­ta i för­tid i Sve­ri­ge. Ti­di­ga­re sked­de det en­dast via post­kon­tor men se­dan 2006 går det att läg­ga sin röst i ett stort an­tal för­tids­röst­nings­lo­ka­ler runt om i sta­den, så som sko­lor och bibliotek.

An­ta­let för­tids­rös­ta­re i Stock­holms län har ökat suc­ces­sivt och i för­ra va­let slog man re­kord då 613 988 per­so­ner för­tids­rös­ta­de. Det vill sä­ga näs­tan hälf­ten av de 1 369 881 som rös­ta­de i lä­net. I va­let 2010 val­de 548 824 per­so­ner att rös­ta in­nan val­da­gen. Den som för­tids­rös­tat kan väl­ja att ”ång­er­rös­ta” på val­da­gen, men hur många som gör det finns det inga upp­gif­ter om.

Var siff­ran lan­dar på 2018 åter­står att se. Men fak­tum är att det just nu är fär­re som för­tids­rös­tat än vid mot­sva­ran­de tid 2014, åt­minsto­ne i Stock­holms stad.

– Det är nå­got fär­re hit­tills, men en gans­ka li­ten skill­nad, sä­ger Eva De­bels, kansli­chef på val­nämn­den i Stock­holms stad som var­je dag får siff­ror på hur många som läm­nar sin röst i för­tid.

Vad det be­ror på är svårt att ve­ta, me­nar Eva De­bels.

– För­tids­röst­ning­en bör­ja­de myc­ket ti­di­ga­re den här gång­en, så det kan va­ra en an­led­ning. Kanske blir det fler som för­tids­rös­tar to­talt till slut, sä­ger hon.

Inga-Maj Wer­ner. Ti­gist Ki­da­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.