Kö­nig Jerl­myr (M): Vi be­hö­ver fler ord­nings­vak­ter

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Fru­stre­ran­de. Så be­skri­ver An­na Kö­nig Jerl­myr ( M) si­na se­nas­te fy­ra år som op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holm. Hon sä­ger sig där­för va­ra mer än re­do att ta över sta­fett­pin­nen som nytt fi­nans­bor­gar­råd om mo­de­ra­ter­na och al­li­an­sen åter får mak­ten i stads­hu­set ef­ter hös­tens val.

– Jag är ju ma­jo­ri­tets­po­li­ti­ker som tyc­ker om att se re­sul­tat av mitt ar­be­te. Där­för har det va­rit fru­stre­ran­de att in­te sit­ta vid mak­ten och ha möj­lig­het att på­ver­ka, sä­ger hon.

Par­ti­ets lin­je tyd­lig: trygg­hets­frå­gan står i cent­rum, lik­som tra­fi­ken och bo­stads­si­tu­a­tio­nen.

– Fram­tids­frå­gor­na är mot­ta­gan­det av ny­an­län­da och att sä­ker­stäl­la en bo­stads­mark­nad i Stock­holm där även för­s­kol­lä­ra­re har råd att bo. Men det be­hövs ock­så fler ord­nings­vak­ter som ar­be­tar un­der po­li­sen di­rekt i utsatta om­rå­den där små­fö­re­ta­ga­re och hand­la­re kän­ner sig otryg­ga, sä­ger hon.

För­u­tom grupple­da­re för mo­de­ra­ter­na i Stock­holm är hon även små­barns­mam­ma. Nå­got som har präg­lat hen­nes en­ga­ge­mang för skol­frå­gan, som hon vill kopp­la ett nytt grepp om.

– Jag har fo­ku­se­rat myc­ket på skol­frå­gan som vi har läm­nat li­te väl myc­ket åt vå­ra al­li­ansvän­ner liberalerna. Vi mås­te hit­ta ele­ver som be­hö­ver stöd be­tyd­ligt ti­di­ga­re än vi gör idag.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na till kom­mu­nen utö­ver skat­ten?

– Vi be­hö­ver fler män­ni­skor som job­bar. Det vik­ti­gas­te för att få in in­täk­ter är fler ar­be­ta­de tim­mar. Och det ser be­kym­mer­samt ut inför fram­ti­den. Vi be­hö­ver där­för snab­ba­re och bätt­re in­teg­ra­tion och eta­ble­ring av ny­an­län­da i sam­häl­let. Att fler unga och äld­re kom­mer in på ar­bets­mark­na­den och att vi ock­så ökar pro­duk­ti­vi­te­ten.

Hur vill du för­tä­ta Stock­holm? Finns det om­rå­den som bör fre­das?

– Vi kan byg­ga myc­ket mer stads­kvar­ter bå­de i cen­tra­la de­lar av Stock­holm men ock­så i mil­jon­pro­gram­om­rå­den, yt­terstad och i när­för­or­ter. Jag vill ock­så se mer mo­der­na kol­lek­tiv­bo­en­den i Stock­holm där ny­an­län­da, en­sam­ma och äld­re kan bo och de­la ut­rym­men. Se­dan tror jag att vi kan fre­da en del om­rå­den och in­te för­tä­ta med fler­fa­miljs­hus i gam­la vil­la­om­rå­den.

Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm?

– Job­ben och sko­lan är vik­ti­gast. Det är sju gång­er fler ar­bets­lö­sa som är ut­ri­kes­föd­da än in­ri­kes­föd­da och det är för många som är fast i ak­ti­vi­te­ter som in­te le­der till jobb. Vi fö­re­slår att man re­dan ef­ter tre må­na­ders bi­drags­be­ro­en­de ska kun­na del­ta i ett sam­hälls­nyt­tigt ar­be­te. Vi vill ock­så ha SFI med öp­pen för­sko­la och flyt­ta för­valt­ning­ar till yt­tersta­den.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem? Hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Att lä­ra­re in­te har möj­lig­het att va­ra just lä­ra­re. Här mås­te vi sä­ker­stäl­la att de har fri­het, för­må­ga och tid att kun­na äg­na sig åt un­der­vis­ning och äm­nen. Jag vill ock­så att vi för­läng­er läså­ret till 190 da­gar så att ele­ver­na får mer tid till ma­te­ma­tik, svens­ka och äm­neskun­ska­per. Vi vill ock­så ge rek­to­rer­na stör­re fri­het att le­da sko­lan själ­va.

Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na?

– Vi vill byg­ga den Öst­li­ga för­bin­del­sen. Vi be­hö­ver en ring­led runt Stock­holm som le­der bort tra­fik som in­te ska va­ra här. Vi tror ock­så att en Central­bro som le­der ner tra­fik un­der jord för­bätt­rar fram­kom­lig­he­ten och stads­mil­jön. Vi är in­te emot cy­kel­ba­nor, men det mås­te fin­nas nå­gon sans och ba­lans. Vi för­står att bilen kom­mer var fort­satt vik­tig för många stock­hol­ma­re.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldreomsorgen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Jag skul­le jag vil­ja se att al­la som job­bar in­om hem­tjäns­ten och på äldre­bo­en­den blir Sil­vi­a­cer­ti­fi­e­ra­de för att mö­ta upp det öka­de be­ho­vet av de­mens­kom­pe­tens. Se­dan vill vi att fler ska kun­na bo kvar hem­ma om de vill, bland an­nat med hjälp av his­sar ut­an­på tre­vå­nings­hus och smar­ta arm­band. För att und­vi­ka att många oli­ka per­so­ner kom­mer på nat­ten från hem­tjäns­ten kan di­gi­ta­la lös­ning­ar som ka­me­ror un­der­lät­ta för att sä­ker­stäl­la äl­dres häl­sa.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stock­holm?

– Ja. Vi vill ha val­fri­het, att det är stock­hol­ma­re och in­te po­li­ti­ker som väljer. Se­dan vill vi ha kva­li­tets­upp­följ­ning­ar. För man ska he­la ti­den hål­la det man lo­var. Jag vill ock­så att de med långa kö­er och är ef­ter­trak­ta­de, oav­sett om det är kom­mu­na­la el­ler fri­ståen­de, ska ha möj­lig­het att kun­na växa.

FO­TO: LIN­DA GREN

PER­SON­LIG PRYL. ”Det här är ett vi­su­ellt hjälp­me­del som jag an­vän­der för min son i sko­lan. Jag läg­ger myc­ket tid på läx­läs­ning och på stöd i sko­lan. Och jag vet att även många and­ra ele­ver be­hö­ver lik­nan­de hjälp och fång­as upp i tid. Där­för lig­ger den här frå­gan mig varmt om hjär­tat. Jag vill att fler barn och unga ska fång­as upp i ti­di­ga åld­rar så att de kan kla­ra sko­lan. Det är i kun­skaps­job­ben de fram­ti­da job­ben kom­mer att fin­nas och det är det vi mås­te kon­kur­re­rar med i fram­ti­den. Där­för mås­te al­la barn i Stock­holm kla­ra sko­lan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.