Vil­ket är ert vik­ti­gas­te för­slag vad gäl­ler sjuk­vår­den i lä­net?

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

MO­DE­RA­TER­NA

Vi vill fort­sät­ta ka­pa kö­er­na ge­nom en ekonomi i ba­lans, fler vård­gi­va­re, en stärkt pri­mär­vård och sats­ning­ar på akut­sjuk­vår­den.

LIBERALERNA

En pri­mär­vård där al­la får väl­ja sin egen fas­ta hus­lä­ka­re på vård­cen­tra­len som job­bar i team med sjuk­skö­ters­ka, psy­ko­log med fle­ra och är sam­ord­na­re av an­nan spe­ci­a­list­vård.

CEN­TER­PAR­TI­ET

Be­tald ut­bild­ning med bi­be­hål­len lön för spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor­na och slo­pa kra­vet på att stan­na i lands­ting­et un­der två år ef­ter av­slu­tad ut­bild­ning.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA

Lands­ting­et ska fort­sät­ta ut­veck­la e-häl­so­tjäns­ter, pa­ti­en­ter ska få en fast namn­gi­ven vård­kon­takt och att vi ska ha ett brett vård­ut­bud.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

Stä­da upp i M:s NKS-af­fär så att vår­dens peng­ar går till att sat­sa på vård­cen­tra­ler­na, fler öpp­na för­loss­nings­plat­ser, kor­ta­re ope­ra­tions­kö­er och för­bätt­ra­de per­so­nal­vill­kor.

VÄNS­TER­PAR­TI­ET

Ett brett in­fö­ran­de av ar­bets­tids­för­kort­ning med bi­be­hål­len lön i sjuk­vår­den, för en häl­so­sam­ma­re ar­bets­mil­jö så att vi stop­par per­so­nal­flyk­ten och kan åter­an­stäl­la.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET

Den psy­kis­ka häl­san mås­te vär­de­ras li­ka högt som den fy­sis­ka, där­för vill vi sat­sa på bå­de fö­re­byg­gan­de och ti­dig vård samt på spe­ci­a­listpsy­ki­a­trin.

SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA

Att mins­ka vård­kö­er­na ge­nom för­bätt­ra­de ar­bets­vill­kor med slo­pa­de ka­rens­da­gar och rätt till hel­tid, samt att av­las­ta vår­den ge­nom att upp­hö­ra sub­ven­tio­ne­ring­en av vård för il­le­ga­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.