Vil­ket är ert vik­ti­gas­te för­slag vad gäl­ler kol­lek­tiv­tra­fi­ken?

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

MO­DE­RA­TER­NA

Byg­ga ut tun­nel­ba­nan och spår­tra­fi­ken kraf­tigt. Vi vill byg­ga 46 nya sta­tio­ner, byg­ga ut buss­tra­fi­ken och kö­ra fler av­gång­ar med pen­del­tå­gen.

LIBERALERNA

In­ve­ste­ring­ar i t-ba­nan samt upp­rust­ning av den tra­fik vi re­dan har, byg­ga Spår­väg ci­ty till Ropsten och Li­din­gö­ba­nan samt in­ve­ste­ring­ar på nya pen­del­bå­tar.

CEN­TER­PAR­TI­ET

Fort­sätt byg­ga ut Stock­holms kol­lek­tiv­tra­fik med mer tun­nel­ba­na, ex­press­bus­sar och fler pen­del båts­lin­jer.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA

Vi vill att tvär­ba­nan för­längs från Sic­ka till Ropsten och där­i­från, via uni­ver­si­te­tet, till Sol­na sta­tion. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

Mins­ka träng­seln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken ge­nom ut­byggd tun­nel­ba­na, su­per­bus­sar och fler av­gång­ar på pen­del­tå­gen.

VÄNS­TER­PAR­TI­ET

Gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik för barn och unga un­der som­mar­lo­vet har vi­sar sig va­ra en suc­cé – vi vill för­länga re­for­men till att gäl­la året runt i kol­lek­tiv­tra­fik och färd­tjänst.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET

Bygg ut och gör den kli­mats­mar­ta kol­lek­tiv­tra­fi­ken till det na­tur­li­ga första­handsva­let för re­sor i he­la re­gi­o­nen – med fler spår och bus­sar och fler på­lit­li­ga tu­rer och av­gång­ar.

SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA

Att öka trygg­he­ten ge­nom bland an­nat mer uni­for­me­rad per­so­nal, ett åter­in­fö­ran­de av tun­nel­ba­ne­po­li­sen samt ett ut­ö­kan­de av ka­me­raö­ver­vak­ning­en in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.