Hopp­tor­net ses över ef­ter olyc­kan

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Vi hop­pas att de får sit­ta kvar.

Ef­ter olyc­kan vid hopp­tor­net i Fla­ten har sta­den be­slu­tat att gö­ra en re­jäl över­syn.

Ef­ter hän­del­sen ti­di­ga­re i som­ras då ung­do­mar hop­pa­de åt fel håll från hopp­tor­net vid Fla­ten­ba­det och ska­da­de sig har Skarpnäcks stads­del be­slu­tat att gö­ra en över­syn av hopp­tor­net. Men det kom­mer in­te att ploc­kas bort, lo­va­de stads­dels­di­rek­tö­ren Victo­ria Cal­len­mark på stads­dels­nämn­dens mö­te för­ra tors­da­gen.

Stads­de­len sat­te upp nya, tillfälliga skyl­tar om var man får hop­pa, men de revs ner gans­ka snart. Nu har man snick­rat upp nya, per­ma­nen­ta, skyl­tar på tor­net.

– Vi hop­pas att de får sit­ta kvar. Tan­ken är ju att man ska hop­pa ut­åt, in­te mot för­ank­ring­ar­na, då finns risk att man ska­dar sig, sä­ger Pe­ter Mel­lin, par­kin­gen­jör i Skarpnäcks stads­del.

Pla­nen är nu att sam­ti­digt som sjö­bot­ten kon­trol­le­ras inför bad­sä­song­en näs­ta år kom­mer ock­så kät­ting­ar och för­ank­ring­ar vid hopp­tor­net att kol­las ex­tra.

– Vi vet in­te i dag hur det ser ut. Ett hopp­torn mås­te ju sit­ta fast, det vi mås­te ut­re­da är om det krävs nå­gon an­nan lös­ning el­ler nå­gon an­nan plats för hopp­tor­net, sä­ger Pe­ter Mel­lin.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

VAR­NAR. Nya, per­ma­nen­ta var­nings­skyl­tar har satts upp på hopp­tor­net i Fla­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.