Flyt­ta gå­ga­tor­na till för­or­ter­na i stäl­let!

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! -

Var­för pla­ce­rar sta­den al­la si­na gå­ga­tor i in­nersta­den? Där finns det re­dan till­räck­ligt med kro­gar och re­stau­rang­er. I för­or­ter­na där­e­mot skul­le det be­hö­vas fle­ra gå­ga­tor för att ska­pa triv­sel och trygg­het. Dess­utom skul­le det spa­ras in många tax­ire­sor och bli bra för mil­jön.

I tors­dags när jag och mi­na vän­ner träf­fa­des på Skå­ne­ga­tan för att äta mid­dag, så var det en per­son som låg sjuk i sin lä­gen­het och be­höv­de am­bu­lan­strans­port.

Men am­bu­lan­sen kun­de in­te kö­ra fram till por­ten, för där var fullt av bord och sto­lar och fest an­de­folk. Och fram­för­bor­den stod två var u trans­port­bi­lar par­ke­ra­de. Det tog myc­ket ex­tra tid för am­bu­lans­per­so­na­len att nå fram till den svårt sju­ke.

Att pla­ce­ra ut så många ute­ser­ve­ring­ar på en ga­ta som re­dan har många re­stau­rang­er har bli­vit en häl­so­fa­ra för de boende. Och tänk om det skul­le bör­ja brin­na …

Det är in­te läng­re triv­samt att äta mid­dag där. Det har bli­vit för myc­ket folk. Man mås­te skri­ka för att gö­ra sig hörd. Så det blir bätt­re för al­la, om gå­ga­tor­na pla­ce­ras ute i för­or­ter­na näs­ta som­mar.

La­gom är bäst.

FO­TO: HAM­PUS JARNLO

MID­SOM­MAR­KRAN­SEN. In­sän­dar­skri­ben­ten vill se mer så­dant här ut­an­för tull­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.