Sko­lans cy­kel­ställ upp­rör

Cy­kel­par­ke­ring­en på Fars­ta grund­sko­la är så far­lig att för­äld­rar in­te vå­gar lå­ta si­na barn cyk­la själ­va. Ef­ter vårt be­sök ploc­ka­des cy­kel­stäl­len bort di­rekt.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Tra­fik­pla­ne­ra­ren Kris­ter Isaks­son har barn på Fars­ta grund­sko­la. Han och någ­ra för­äld­rar med ho­nom cyklar med bar­nen till sko­lan var­je dag. In­te för att vägen dit är far­lig. Ut­an för att de tyc­ker att cy­kel­par­ke­ring­en på Fars­ta grund­sko­la är en di­rekt fa­ra för bar­nens säkerhet.

– Vi har pra­tat om att lå­ta de äld­re bar­nen cyk­la själ­va. Men det går in­te när cy­kel­par­ke­ring­en på sko­lan in­ne­bär en så­dan fa­ra för bar­nen. Nu är vi två för­äld­rar som föl­jer med dem, ser till att ingen­ting hän­der på par­ke­ring­en och vin­kar av dem in­ne på går­den, sä­ger Kris­ter Isaks­son.

”In­te rätt kom­pe­tens”

Ef­ter att sko­lan re­no­ve­ra­des 2017 fick sko­lan nya cy­kel­ställ, pla­ce­ra­de på en gam­mal bil­par­ke­ring in­till bå­de en kör­ba­na och en vänd­plan.

På den plat­sen där bar­nen ska par­ke­ra cyk­lar­na trängs även sko­lans varu­trans­por­ter, sop­bi­lar och per­son­bi­lar. Ett oros­mo­ment som togs upp re­dan på ett förs­ta för­äld­ra­mö­te ef­ter re­no­ve­ring­en.

– Det kom upp di­rekt från fle­ra för­äld­rar och sko­lan sa att man skul­le tit­ta på en lös­ning. Ett år se­na­re har det fort­fa­ran­de in­te hänt nå­got, sä­ger Kris­ter Isaks­son och fort­sät­ter:

– Jag för­står att en ny­re­no­ve­rad sko­la har in­kör­nings­pro­blem, men sko­lan ska va­ra ele­ver­nas tryg­ga om­rå­de, pla­ne­rat och ut­for­mat ut­i­från barns per­spek­tiv och för­ut­sätt­ning­ar. De ska in­te be­hö­va ut­sät­tas för så­dant här. För­står man in­te det så har man in­te rätt kom­pe­tens för job­bet.

Ing­et nytt cy­kel­ställ

I hel­gen be­stäm­de Fars­ta grund­sko­la till­sam­mans med SI­SAB, att den nu­va­ran­de cy­kel­par­ke­ring­en skul­le bort. Men nå­gon cy­kel­par­ke­ring blev ald­rig er­satt och un­der mån­dags­mor­go­nen fick ele­ver­na i stäl­let lå­sa fast si­na cyklar i ett sta­ket på sam­ma plats.

– Jag tror det här är en ren pa­nik­re­ak­tion ef­ter att jag kon­tak­ta­de me­dia. Barn och fa­ra är ing­en säl­jan­de ru­brik. Men oav­sett vad så har de har fort­fa­ran­de in­te löst pro­ble­met. Det finns in­te ens en till­fäl­lig lös­ning, sä­ger Kris­ter Isaks­son.

”An­ge­lä­gen frå­ga”

Cat­hri­ne Sahlsten, rek­tor på Fars­ta grund­sko­la, sä­ger att sko­lan är med­vet­na om för­äld­rar­nas oro och att dis­kus­sio­ner­na kring cy­kel­stäl­let har va­rit många.

– Sko­lan lyf­te frå­gan kring av­stäng­ning av stick­vä­gen i ti­digt ske­de. Vi har även haft kon­takt med tra­fik­kon­to­ret och dis­ku­te­rat al­ter­na­ti­va va­ru­le­ve­ran­ser och av­läm­nings­plat­ser för bil­bur­na vård­nads­ha­va­re, allt för att mins­ka bil­tra­fi­ken. Sko­lan och Si­sab har även dis­ku­te­rat be­ho­vet av väg­bom vid in­farts­vä­gen till sko­lan, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Ef­ter många dis­kus­sio­ner med in­blan­da­de fat­ta­des be­slu­tet att ta bort cy­kel­stäl­len. Även om vi in­te har helt klart om nya pla­ce­ring­ar. Det kom­mer bli klart in­om kort det är en an­ge­lä­gen frå­ga för oss på sko­lan.

De ska in­te be­hö­va ut­sät­tas för så­dant här. För­står man in­te det så har man in­te rätt kom­pe­tens för job­bet.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TRÅNGT. På den här plat­sen träng­des sko­lans varu­trans­por­ter, sop­bi­lar och per­son­bi­lar med barn som par­ke­ra­de si­na cyklar.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Fars­ta grund­sko­la.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖR­ÄL­DER. ”Det är in­te frå­ga om det kom­mer hän­da någon­ting, ut­an när”, sä­ger Kris­ter Isaks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.